Navigacija

BBI215 - Elektrohemijski i bioobnovljivi izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijski i bioobnovljivi izvori energije
Akronim BBI215
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom N/A Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti steknu osnovna teorijska znanja o postojećim resursima obnovljivih i biobnovljivih izvora energije-kao najraširenijeg oblika obnovljivih izvora. Takođe, cilj kursa je da studenati steknu osnovna teorijska i praktična znanja o mogućnostima konverzije i skladištenja energije obnovljivih i biobnovljivih izvora primenom različitih vrsta elektrohemijskih izvora i pretvarača energije. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja kursa studenti su: (a) stekli osnovna teorijska ; znanja koja im omogućavaju dalje izučavanje problematike obnovljivih i ; biobnovljivih izvora energije, kao i konverzije i skladištenja električne ; energije obnovljivih izvora, (b) ovladali osnovnim veštinama za izbor i ; praktičnu primenu postojećih elektrohemijskih i obnovljivih izvora ; električne energije, (v) stekli komunikacione i socijalne kompetencije u ; smislu sagledavanja i postavljanja problema, kao i neophodnosti u timskom ; radomu. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave I Uvod u konverziju i skaladištenje energije bioobnovljivih i obnovljivih izvora. Uvod u obnovljive izvore energije; Efekat i gasovi staklene bašte; Kjoto protokol; Podela i značaj bioobnovljivih i obnovljivih izvora energije u očuvanju čovekove okoline: Ciklus kruženja ugljenika u prirodi; Osnovi konverzije i skladištenja energije bioobnovljivih i obnovljivih izvora; Mesto i uloga EHIE u konverziji i skladištenju energije. ; II. Bioobnovljivi izvori energije: Resursi bioobnovljivih izvora energije sa posebnim osvrtom na potencijale u Republici Srbiji, Energija biomase-čvrsta biogoriva; Dobijanje i primena tečnih biogoriva (bioalkoholi, biodizel); Dobijanje i primena gasovitih biogoriva (biogas, deponijski gas, biovodonik). ; III. Osnovi konverzije i akumulacije energije obnovljivih izvora: Vrste i podela konvertora; Sistemi za konverziju i akumulaciju energije. ; IV. Osnovi funkcionisanja EHIE u cilju skladištenja energije obnovljivih izvora: Termodinamika i kinetika EHIE; Karakteristike EHIE.; Elektrohemijski sistemi odabranih EHIE: – Primarni, sekundarni i hibridni elementi. ; V. Gorivni galvanski spregovi u konverziji energije bioobnovljivih izvora: Osnovi funkcionisanja i primena gorivnih galvanskih spregova; Dobijanje električne energije iz bioobnovljivih izvora u gorivnim galvanskim spregovima; Kogeneracija toplotne i električne energije bioobnovljivih izvora u gorivnim galvanskim spregovima. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. B. N. Grgur, ELEKTROHEMIJSKI, BIOOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, TMF, 2012, interna skripta
   2. I. Memišević, M. Beoković, ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE, PUNJAČI AKUMULATORA, Admiral Books, Beograd, 2006.
   3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja koja uključuju demonstracione eksperimente, uz aktivno učešće studenata u nastavnom programu kroz diskusije i konsultacije, kao i izradi testa
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari