Navigacija

HEI310 - Korozija

Specifikacija predmeta
Naziv Korozija
Akronim HEI310
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elektrohemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje sa fundamentalnim znanjima iz termodinamike korozije metala ; 2. sticanje osnovnih znanja neophodnih za razumevanje kinetike i mehanizma hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje se odigravaju pri koroziji metala. ; 3. da upozna studente sa različitim oblicima korozije metala i uticajem spoljašnjih i unutršnjih faktora na kinetiku i mehanizam korozionih procesa. ; 4. sticanje osnovnih znanja neophodnih za primenu odgovarajućih konstrukcionih materijala u praktičnim uslovima, otpornih na koroziju ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je ovladao fundamentalnim znanjima iz termodinamike korozije metala kao i stekao znanja neophodna za razumevanje kinetike i mehanizma osnovnih hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje se odigravaju pri koroziji metala. Poznavanjem različitih oblika korozije metala kao i uticajem spoljašnjih i unutršnjih faktora na kinetiku i mehanizam korozionih procesa, stekao je osnovu za razumevanje različitih oblika korozije metala i legura koja se javljaju u praksi i primenu odgovarajućih konstrukcionih materijala otpornih na koroziju..
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept kursa je baziran na: ; 1) proučavanju termodinamičkih aspekata hemijske i elektrohemijske korozije metala, ; 2) pručavanju kinetike hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje čine korozione procese sa posebnim osvrtom na uticaj spoljašnjih i unutrašnjih faktora na brzinu korozije metala, ; 3) proučavanju lokalnih oblika korozije metala i legura i uslova pod kojima se lokalni oblici korozionih oštećenja javljaju, ; 4) proučavanju elektrohemijske i hemijske pasivacije metala i legura ;
  Sadržaj praktične nastave 1) Korozija metala sa izdvajanjem vodonika ; 2) Kontaktna (galvanska) ili medjukristalna korozija metala ; 3) Elekrohemijska zaštita, katodna ili anodna ;
  Literatura
  1. S.. Mladenović, ''KOROZIJA, ZAŠTITA'', TMF, Beograd 1995
  2. F.L.Laque, H.R.Copson, '' OTPORNOST METALA I LEGURA NA KOROZIJU'', Naučna knjiga, Beograd, 1975.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja – teorija i računski primeri ; Eksperimentalne vežbe ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari