Navigacija

prof. dr Milica Gvozdenović

Redovni profesor
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 450

011/3303695
011/3303769
lokal 695
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 20. jun 2018.

Predmeti

14MEB 14MEB - Elektrohemijski biosenzori
14MIMF18 14MIMF18 - Elektroprovodni polimeri
14MHPI7 14MHPI7 - Elektroprovodni polimeri
14HEI47 14HEI47 - Osnovi elektrohemijskog inženjerstva
BBI392 BBI392 - Fizička hemija 2
D195 D195 - Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva
ZP29 ZP29 - Fizička hemija
ZP392 ZP392 - Fizička hemija 2
HEI412 HEI412 - Elektrohemijske tehnologije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Šekuljica, Milica Gvozdenović, Zorica Knežević-Jugović, Branimir Jugovic i Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Branimir Grgur, Predrag Živković i Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Knjige

 1. Milica Gvozdenović i Zorica Knežević-Jugović, Elektrohemijski biosenzori, udžbenik, Akademska misao, 2018, 248; ISBN 978-86-7466-712-5

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Magnetna i električna svojstva keramičkih kompozitnih materijala na bazi nikl-cink-ferita i barijum-titanata dobijenih postupkom auto-sagorevanja, Adis Džunuzović, 26.12.2017.
 • Primena elektrodnih materijala na bazi polipirola u konverziji i akumulaciji električne energije, Marija Janačković, 14.11.2017.

Master akademske studije

 • Inhibitori korozije bakra i njegovih legura, Marijana Jovanović, 28.09.2020.
 • Elektrohemijsko određivanje N-(4-hidroksifenil)acetamida primenom različitih voltametrijskih tehnika, Božidar Vujović, 30.09.2019.
 • Alkidne prevlake modifikovane polianilinom kao inhibitorom korozije, Jelena Golubović, 30.09.2017.
 • Zaštita čelika od korozije prevlakom na bazi elektrohemijski formiranog polianilina dopovanog p-toluensulfonskom kiselinom, Miloš Uzelac, 30.09.2016.
 • Elektrohemijska sinteza i karakterizacija kopolimera anilina i meta-aminobenzoeve kiseline, Nataša Popović, 27.02.2013.
 • Uticaj temperature na elektrohemijsku polimerizaciju anilina u uslovima konstantne gustine struje, Adis Džunuzović, 26.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Elektroprovodni polimeri kao elektrodni materijali litijumskih baterija, Đorđe Stojanović, 30.09.2020.
 • Elektrohemijski enzimski i neenzimski biosenzori, Marija Islamović, 28.09.2020.
 • Inhibicija korozije bakra u prisustvu ekstrakta artičoke, Marijana Jovanović, 30.09.2019.
 • Elektrohemijska sinteza i karakterizacija poli(ο-toluidina), Nikola Novaković, 28.09.2018.
 • Galvanostatska kopolimerizacija anilina i m-aminobenzoeve kiseline, Marija Nešović, 30.09.2016.
 • Polipirol kao elektrodni materijal sekundarnih elektrohemijskih izvora električne energije, Jelena Golubović, 30.09.2016.
 • Elektrohemijska sinteza zaštitne prevlake polianilina na bakru, Miloš Uzelac, 30.09.2013.
 • Elektrohemijska sinteza prevlake polianilina na aluminijumu, Siniša Bjelogrlić, 26.09.2011.
 • Elektrohemijska polimerizacija anilina u prisustvu različitih alkohola, Adis Džunuzović, 24.03.2011.

Osnovne studije

 • Elektrohemijska karakterizacija kopolimera anilina i meta-aminobenzoeve kiseline u elektrolitima različite pH vrednosti, Marija Kožić, 30.09.2015.
 • Elektrohemijska sinteza i karakterizacija samodopovanog polianilina, Marija Stojić, 16.07.2012.
 • Pasivacija mekog čelika u rastvoru ρ-toluensulfonske kiseline, Tijana Ilić, 12.06.2012.
 • Uticaj gustine struje na kapacitet punjenja/pražnjenja elektrode na bazi polianilina, Milena Tomić, 28.12.2011.
 • Elektrohemijska sinteza zaštitne prevlake polianilina na čeliku dopovanog p-toluensulfonskom kiselinom, Marija Matović, 26.12.2011.
 • Elektrohemijska karakterizacija polianilina u rastvoru para-toluensulfonske kiseline, Ivana Lazarević, 09.06.2011.
 • Amperometrijsko određivanje askorbinske kiseline primenom elektrode na bazi polianilina, Nataša Popović, 20.04.2011.
 • Elektrohemijska sinteza i karakterizacija samodopiranog polianilina kao potencijalnog materijala za enzimske elektrode, Jovan Mićović, 28.12.2010.
 • Elektrohemijska sinteza i koroziono ponašanje prevlake polianilina na čeliku, Una-Jovana Vajić, 20.12.2010.
 • Enzimska elektroda na bazi elektrohemijski formiranog polipirola sa imobilisanom glukoza-oksidazom, Tanja Babić, 09.07.2010.
 • Elektrohemijska sinteza i karakterizacija polianilina dopovanog para-toluensulfonskom kiselinom, Petar Dešić, 11.02.2010.
 • Enzimska elektroda na bazi polianilina sa imobilisanom glukoza-oksidazom, Nikola Tasić, 13.10.2009.