Navigacija

TET29 - Fizička hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija
Akronim TET29
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija, Elementi više matematike I (za pohađanje ) ; Tehnička fizika (za polaganje) ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima materijalnih sistema u gasovitom i tečnom stanju; upoznavanje teorijskih osnova za izučavanje: fizičkih procesa i ravnoteža u materijalnim sistemima, različitih hemijskih reakcija i hemijskih ravnoteža, kao i osnova formalne hemijske kinetike; upoznavanje sa eksperimentalnim fizičko-hemijskim metodama, postupcima merenja, načinom obrade podataka i izračunavanja fizičko-hemijskih veličina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli teorijska znanja iz: 1) pojavnih oblika supstance u gasovitom i tečnom stannju, 2) definisanja termodinamičkih veličina vezanih za razmatranje smera i ravnoteža fizičkih promena u zavisnosti od stanja i hemiskog sastava supstance kao i uslova pod kojima se promene odigravaju, 3) definisanja termodinamičkih veličina u zavisnosti od stanja i hemijskog sastava učesnika u hemijskim reakcijama kao i razmatranje smera i ravnoteža hemijskih reakcija, 4)osnova formalne kinetike homogenih hemijskih reakcija u zatvorenim izotermsko-izihorskim sistemima, ovladali odgovarajućin eksperimentalnim tehnikama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave o Stanja materijalnih sistema (gasovito stanje, kinetička teorija, idealno i realno ponašanje, tečno stanje, teotija tečenja, međumolekulske interakcije) ; o Hemijska termodinamika i fizičke ravnoteže (termodinamičke osobine jednokomponentnog i višekomponentnog homogenog sistema, uslovi ravnoteže faza i faznih transformacija u jednokomponentnom, i dvokomponentnom homogenom i hetergenom sistemu, ravnoteže u rastvorima. ; o Energetika hemijskih reakcija i hemijske ravnoteže (toplota hemijske reakcije, hemijski afinitet i hemijska ravnoteža) ; o Formalna hemijska kinetika (brzina konverzije, brzina reakcije, zakoni brzine,red reakcije, uticaj temperature na brzinu reakcije) ; ;
  Sadržaj praktične nastave o Određivanje viskoznosti tečnosti i uticaja temperature na viskoznost ; o Određivanje zavisnosti napona pare lako isparljivih tečnosti od temperature, krioskopska određivanja molarne mase rastvorene supstance i stepena disocijacije slabog elektrolita, određivanje integralne promene entalpije rastvaranja čvrstih supstanci ; o Određivanje formalne i standardne konstante ravnoteže ; o Određivanje zakona brzine hemijske reakcije ; o Određivanje vrednosti prividne energije aktivacije hemijske reakcije ;
  Literatura
  1. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  2. Lj. Vračar i drugi, EKSPERIMENTALNA FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  3. D. Ovcin i drugi, FIZIČKA HEMIJA – ZBIRKA ZADATAKA, TMF, Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja – teorija i računski primeri ; Eksperimentalne vežbe ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari