Navigacija

ZP29 - Fizička hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija
Akronim ZP29
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija I , Matematika I , Tehnička fizika I (za pohađanje );Opšta hemija II , Matematika II (za polaganje) Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim zakonitostima materijalnih sistema u gasovitom i tečnom stanju; sticanje teorijskih osnova za izučavanje: fizičkih procesa i ravnoteža u materijalnim sistemima, različitih hemijskih reakcija i hemijskih ravnoteža, kao i osnova formalne hemijske kinetike; upoznavanje sa eksperimentalnim fizičko-hemijskim metodama, postupcima merenja, načinom obrade podataka i izračunavanja fizičko-hemijskih veličina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli teorijska znanja iz: pojavnih oblika supstance u gasovitom i tečnom stanju, definisanja termodinamičkih veličina vezanih za razmatranje ravnoteže i spontanosti fizičkih promena, u zavisnosti od stanja i sastava sistema, kao i uslova pod kojima se promene odigravaju. Savladali su definisanje termodinamičkih veličina koje karakterišu stanje i hemijski sastav učesnika u hemijskim i u elektrohemijskim reakcijama, kao i kriterijume za spontanost i ravnotežu hemijskih i elektrohemijskih reakcija. Stekli su osnovna znanja iz formalne kinetike homogenih hemijskih reakcija u zatvorenim sistemima. Ovladali su eksperimentalnim tehnikama i načinom obrade fizičko-hemijskih podataka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Stanja materijalnih sistema (gasovito stanje, kinetička teorija, idealno i realno ponašanje, tečno stanje, teorija tečenja, međumolekulske interakcije) ; Hemijska termodinamika i fizičke ravnoteže (termodinamičke osobine jednokomponentnog i višekomponentnog homogenog sistema, uslovi ravnoteže faza i faznih transformacija u jednokomponentnom, i dvokomponentnom homogenom i hetergenom sistemu, ravnoteže u rastvorima. ; Hemijske i elektrohemijske ravnoteže. ; Elektrohemija (rastvori elektrolita, elektrohemijske reakcije u ravnoteži, Nernstova jednačina, vrste elektroda, elektrohemijski sistemi). ; Formalna hemijska kinetika (brzina konverzije, brzina reakcije, zakoni brzine, red reakcije, uticaj temperature na brzinu hemijske reakcije) ;
  Sadržaj praktične nastave Određivanje viskoznosti i uticaja temperature na viskoznost tečnosti ; Određivanje zavisnosti napona pare lako isparljivih tečnosti od temperature, krioskopija (određivanje molarne mase rastvorene supstance i stepena disocijacije slabog elektrolita), određivanje integralne promene entalpije rastvaranja čvrstih supstanci ; Određivanje formalne i standardne konstante ravnoteže ; Potenciometrijska titracija i određivanje standardnog potencijala elektrode ; Određivanje zakona brzine hemijske reakcije ; Određivanje vrednosti prividne energije aktivacije hemijske reakcije ;
  Literatura
  1. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  2. Lj. Vračar i drugi, EKSPERIMENTALNA FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  3. D. Ovcin i drugi, FIZIČKA HEMIJA – ZBIRKA ZADATAKA, TMF, Beograd, 2004.
  4. P.Atkins, J. de Paula, ELEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY, Oxford University Press, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja - teorija i računski primeri ; Eksperimentalne vežbe ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari