Навигација

ЗП29 - Физичка хемија

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија
АкронимЗП29
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија I , Математика I , Техничка физика I (за похађање );Општа хемија II , Математика II (за полагање)Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са основним законитостима материјалних система у гасовитом и течном стању; стицање теоријских основа за изучавање: физичких процеса и равнотежа у материјалним системима, различитих хемијских реакција и хемијских равнотежа, као и основа формалне хемијске кинетике; упознавање са експерименталним физичко-хемијским методама, поступцима мерења, начином обраде података и израчунавања физичко-хемијских величина.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли теоријска знања из: појавних облика супстанце у гасовитом и течном стању, дефинисања термодинамичких величина везаних за разматрање равнотеже и спонтаности физичких промена, у зависности од стања и састава система, као и услова под којима се промене одигравају. Савладали су дефинисање термодинамичких величина које карактеришу стање и хемијски састав учесника у хемијским и у електрохемијским реакцијама, као и критеријуме за спонтаност и равнотежу хемијских и електрохемијских реакција. Стекли су основна знања из формалне кинетике хомогених хемијских реакција у затвореним системима. Овладали су експерименталним техникама и начином обраде физичко-хемијских података.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтања материјалних система (гасовито стање, кинетичка теорија, идеално и реално понашање, течно стање, теорија течења, међумолекулске интеракције) ; Хемијска термодинамика и физичке равнотеже (термодинамичке особине једнокомпонентног и вишекомпонентног хомогеног система, услови равнотеже фаза и фазних трансформација у једнокомпонентном, и двокомпонентном хомогеном и хетергеном систему, равнотеже у растворима. ; Хемијске и електрохемијске равнотеже. ; Електрохемија (раствори електролита, електрохемијске реакције у равнотежи, Нернстова једначина, врсте електрода, електрохемијски системи). ; Формална хемијска кинетика (брзина конверзије, брзина реакције, закони брзине, ред реакције, утицај температуре на брзину хемијске реакције) ;
  Садржај практичне наставеОдређивање вискозности и утицаја температуре на вискозност течности ; Одређивање зависности напона паре лако испарљивих течности од температуре, криоскопија (одређивање моларне масе растворене супстанце и степена дисоцијације слабог електролита), одређивање интегралне промене енталпије растварања чврстих супстанци ; Одређивање формалне и стандардне константе равнотеже ; Потенциометријска титрација и одређивање стандардног потенцијала електроде ; Одређивање закона брзине хемијске реакције ; Одређивање вредности привидне енергије активације хемијске реакције ;
  Литература
  1. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  2. Љ. Врачар и други, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  3. Д. Овцин и други, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – ЗБИРКА ЗАДАТАКА, ТМФ, Београд, 2004.
  4. P.Atkins, J. de Paula, ЕLEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY, Oxford University Press, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања - теорија и рачунски примери ; Експерименталне вежбе ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари