Navigacija

ZP392 - Fizička hemija 2

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija 2
Akronim ZP392
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija II , Matematika II , Tehnička fizika II (za pohađanje ) ; Fizička hemija I (za polaganje) Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa interakcijama molekula sa električnim i elektromagnetnim poljem i osnovnim metodama određivanja strukture molekula koje proizlaze iz pomenutih interakcija, zatim sa pojavama na graničnim površinama faza i koloidnim sistemima, da zaokruži znanje studenta iz formalne hemijske kinetike stečeno u Fizičkoj hemiji I izučavanjem složenih reakcija i osnovnim principima hemijske katalize, kao i da objasni elektrohemijske reakcije kao posebnu klasu heterogenih hemijskih reakcija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su savladali teorijske osnove spektroskopskih metoda određivanja strukture molekula, kao osnovu za dalje izučavanje instrumentalnih metoda. Shvatili su specifičnosti graničnih površina faza i različitih koloidnih sistema i tako stekli osnovu za izučavanje odgovarajućih tehnologija kroz stručne predmete. Naučili su da složene hemijske reakcije opisuju matematičkim modelima, razumeli uticaj različitih faktora na brzinu reakcije i naučili principe katalitičkih procesa. Shvatili su sličnosti i razlike između hemijskih i elektohemijskih reakcija i ovladali osnovnim zakonitostima elektrohemijskih reakcija u ravnotežnim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Interakcije molekula sa električnim i elektromagnetnim poljem (dipolni moment molekula, međumolekulske interakcije, repetitorijum osnovnih pojmova iz kvantne mehanike, rotacija i vibracija molekula i odgovarajuće spektroskopije, elektronski prelazi i spektroskopija u vidljivoj i ultraljubičastoj oblasti) ; • Površinske pojave (površinski napon tečnosti, površinski aktivne supstance, površinski filmovi, adsorpcija na čvrstoj površini, električne osobine granice faze, koloidni sistemi, elektrokinetičke pojave) ; • Hemijska kinetika (kinetika složenih reakcija – povratne, paralelne, konsekutivne i lančane, teorija sudara i prelaznog stanja, reakcije u rastvorima, kataliza homogenih, heterogenih i enzimskih reakcija) ; • Elektrohemija (termodinamički opis ravnoteže na granici metal/rastvor, pojam elektrodnog potencijala, Nernstova jednačina, vrste elektroda, elektrohemijski spreg i njegov napon u ravnotežnim uslovima)
  Sadržaj praktične nastave • Apsorpcioni spektri, specifična moć optičke rotacije, molarna refrakcija ; • Gibsova adsorpciona izoterma ; • Elektrokinetički potencijal koloidnih čestica ; • Kiselinsko-bazna kataliza ; • Standardni potencijal elektrode i potenciometrijska titracija
  Literatura
  1. S. Gojković, Predavanja iz Fizičke hemije 2, http://elektron.tmf.bg.ac.rs/fizickahemija
  2. Lj. Vračar i drugi, Eksperimentalna fizička hemija, TMF, Beograd, 2010.
  3. D. Ovcin i drugi, Fizička hemija – zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2004.
  4. S. Đorđević, V. Dražić, Fizička hemija, TMF, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja (teorija i računski primeri) i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari