Navigacija

prof. dr Snežana Gojković

Redovni profesor
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 445

011/3303753
lokal 753
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 6. jul 2007.

Predmeti

14MZH7 14MZH7 - Kinetika elektrohemijskih reakcija
14HEI47 14HEI47 - Osnovi elektrohemijskog inženjerstva
D101 D101 - Hemijska kinetika
D191 D191 - Elektrohemijska kinetika i metode merenja
ZP291 ZP291 - Fizička hemija 1
ZP392 ZP392 - Fizička hemija 2
MHEI6 MHEI6 - Elektrohemijski reaktori

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

  • Nanostruktuirani platinski katalizatori za elektrohemijsku oksidaciju malih organskih molekula sintetizovani mikroemulzionim postupkom, Mila Krstajić Pajić, 11.06.2019.

Master akademske studije

  • Sinteza nanokatalizatora Pd-Ni i njegova elektrokatalitička aktivnost za oksidaciju alkohola u alkalnoj sredini, Zdenka Stančić, 17.09.2014.
  • Elektrohemijska oksidacija metanola na nanočesticama platine nanesenim na nosač od kalaj(IV)-oksida dopovan rutenijum(IV)-oksidom, Mila Krstajić, 24.06.2013.

Osnovne akademske studije

  • Izdvajanje kiseonika na elektrohemijski dobijenim oksidima nikla, Stefan Đokić, 15.09.2017.