Navigacija

D191 - Elektrohemijska kinetika i metode merenja

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijska kinetika i metode merenja
Akronim D191
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student sagleda elektrohemijske reakcije kao složene heterogene reakcije, da nauči da analizira faktore koji utiču na njihovu brzinu i da ovlada osnovnim elektrohemijskim i neelektrohemijskim metodama za ispitivanje reakcija, što znači da shvati i njihove mogućnosti i ograničenja kako bi znao da ih koristi i da kritički analizira dobijene rezultate.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu student je stekao potrebna znanja za i) samostalno praćenje naučne literature, ii) samostalno ispitivanje elektrohemijskih reakcija u oblasti elektrokatalize, korozije, taloženja metala, elektrosinteze itd. i iii) jasno i pregledno pismeno i usmeno prikazivanje eksperimentalnih rezultata. Uz to, ovaj predmet kao bazičan za oblast elektrohemije i elektrohemijskog inženjerstva omogućava savladavanje gradiva iz užestučnih predmeta iz pomenute oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Fenomenološki pristup kinetici elektrohemijskih reakcija (aktivaciono i aktivaciono-difuziono kontrolisana reakcija, reakcija kojoj prethodi hemijska reakcija u rastvoru, reakcija u kojoj učestvuju adsorbovani intermedijari) ; • Teorijska razmatranja prenosa elektrona na granici metal/rastvor i poluprovodnik/rastvor ; • Elektrohemijske metode merenja (elektrohemijska instrumentacija, izvođenje elektrohemijskog eksperimenta, stacionarna merenja, hronoamperometrija, hronopotenciometrija, ciklična voltametrija, spektroskopija elektrohemijske impedancije) ; • Neelektrohemijske metode merenja u ispitivanju elektrohemijskih reakcija i karakterizaciji elektrodnih materijala (elektrohemijska kvarcna nano vaga, elektrohemijska skenirajuća tunelirajuća mikroskopija i mikroskopija atomskih sila, infracrvena spektroskopija, diferencijalna elektrohemijska masena spektrometrija)
  Sadržaj praktične nastave Obuka za samostalno korišćenje kompjuterizovanog potenciostata i primena jedne od elektrohemijskih metoda merenja za ispitivanje odabrane elektrohemijske reakcije
  Literatura
  1. S. Gojković, Elektrohemijska kinetika i metode merenja, Interna skripta, 2004.
  2. J.O'M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern electrochemistry 2A: fundamentals of electrodics (2nd Ed.), Kluwer/Plenum, NY, 2000.
  3. E. Gileadi, Electrode kinetics for chemists, chemical engineers, and materials scientists, VCH, New York, 1993.
  4. A.J Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical methods: fundamentals and applications (2nd Ed.), J. Wiley, New York, 2001.
  5. W. Schmickler, Interfacial Electrochemistry, Oxford University Press, Oxford, N.Y., 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalni zadatak, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30