Navigacija

14HEI47 - Osnovi elektrohemijskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektrohemijskog inženjerstva
Akronim 14HEI47
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija I (za pohađanje) ; Fizička hemija II, Elektrohemija (za polaganje) Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studentu pruži teorijske osnove elektrohemijskih tehnologija, da ga osposobi za proračun elektrohemijskih parametara tehnoloških procesa u proizvodnji i da ga upozna sa osnovnim merenjima fizičko-hemijskih i tehnoloških parametara u proizvodnom procesima i interpretacijom dobijenih rezultata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je naučio da primeni ranije stečena znanja iz elektrohemije na procese u elektrohemijskim reaktorima. Savladao je matematičke modele prenosa mase i režima rada u različitim tipovima reaktora. Upoznao se sa tehničko-tehnološkim aspektima elektrohemijske proizvodnje i sa osnovnim principima optimizacije elektohemijskih proizvodnih postupaka. Naučio je da eksperimentalno određuje parametare rada reaktora i analizira dobijene rezultate. Time je stekao potrebne teorijske osnove za primenu i dalje izučavanje elektrohemijskih tehnologija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Osnovni pojmovi (elektrohemijski reaktor, način rada, bilans mase, Faradejev za¬kon i iskorišćenje struje, tehnološki pokazatelji elektrohemijske proizvodnje, reaktor sa monopolarnim i bipolarnim elektrodama) ; • Energetika elektrohemijskog reaktora (ravnotežni uslovi - ravnotežni potencijal i napon; radni uslovi - bilans napona, Džulova toplota, iskorišćenje struje i energije, prenapetost) ; • Prenos mase (uprošćeni i egzaktan pristup, rotirajuća disk elektroda, ravna pločasta elektroda) ; • Raspodela gustine struje i potencijala (primarna, sekundarna i tercijarna raspo¬dela) ; • Matematički modeli elektohemijskih reaktora (cevni, protočni sa idealnim mešanjem, šaržni sa idealnim mešanjem) ; • Optimizacija elektrohemijskih proizvodnih postupaka
   Sadržaj praktične nastave • Elektrohemijski reaktor sa monopolarnim i bipolarnim elektrodama ; • Bilans napona elektrohemijskog reaktora ; • Prenos mase na rotirajućoj disk elektrodi
   Literatura
   1. 1. S. Zečević, S. Gojković, B. Nikolić, Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 2001.
   2. 2. S. Zečević, S. Gojković, Elektrohemijsko inženjerstvo - Praktikum za eksperimentalne vežbe, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 1992.
   3. 3. S. Zečević, S. Gojković, Elektrohemijsko inženjerstvo - Zbirka zadataka, Tehnološko - metalurški fakutet, Beograd, 1992
   4. G. Prentice, Electrochemical Engineering Principles, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari