Navigacija

ZP291 - Fizička hemija 1

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija 1
Akronim ZP291
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija I , Matematika I , Tehnička fizika I (za pohađanje ) ; Opšta hemija II , Matematika II (za polaganje) Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da ukaže na zakonitosti u stanjima gasovitih i tečnih materijalnih sistema i da pruži teorijske osnove za izučavanje fizičkih procesa i ravnoteža faza u materijalnim sistemima, različitih hemijskih reakcija i hemijskih ravnoteža, kao i hemijske kinetike; da upozna studente sa eksperimentalnim fizičko-hemijskim metodama, postupcima merenja i načinom obrade podataka i da ukaže na način izračunavanja fizičko-hemijskih veličina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli teorijska znanja iz: 1) pojavnih oblika supstance u gasovitom i tečnom stanju, 2) fizičkih promena supstance u zavisnosti od njenog stanja, hemijskog sastava i uslova pod kojima se promene odigravaju uz definisanje termodinamičkih veličina vezanih za razmatranje smera i ravnoteža fizičkih promena, 3) hemijskih reakcija u zavisnosti od stanja i hemijskog sastava učesnika u reakcijama kao i uslova pod kojima se reakcije odigravaju uz definisanje termodinamičkih veličina vezanih za razmatranje smera i ravnoteža reakcija, 4) formalne kinetike homogenih hemijskih reakcija u zatvorenim, izohorsko-izotermskim sistemima, i ovladali odgovarajućim eksperimentalnim tehnikama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Stanja materijalnih sistema (gasovito stanje – kinetička teorija, idealno i realno ponašanje, tečno stanje – teorije tečenja, međumolekulske interakcije) ; • Hemijska termodinamika i fizičke ravnoteže (termodinamičke osobine višekomponentnog homogenog sistema, uslovi ravnoteže faza i faznih transformacija, ravnoteže faza u tečnom i gasovitom stanju u sistemima sa dve komponente, ravnoteže tečnih i čvrstih faza u sistemima sa dve komponente, ravnoteže u rastvorima) ; • Energetika hemijskih reakcija i hemijske ravnoteže (toplota hemijske reakcije, hemijski afinitet, hemijska ravnoteža) ; • Hemijska kinetika (konverzija reaktanata u proizvode, brzina, zakoni brzine i red reakcije u hemijskoj kinetici, uticaj temperature na brzinu hemijskih reakcija) ;
  Sadržaj praktične nastave • Određivanje viskoznosti i uticaja temperature na viskoznost tečnosti ; • Određivanje zavisnosti napona pare lako isparljivih tečnosti od temperature, krioskopsko određivanje molarne mase rastvorene supstance i stepena disocijacije slabog elektrolita, određivanje integralne promene entalpije rastvaranja čvrstih supstanci ; • Određivanje formalne i standardne konstante ravnoteže ; • Određivanje zakona brzine hemijske reakcije diferencijalnom i integralnom metodom ; • Određivanje vrednosti prividne energije aktivacije hemijske reakcije
  Literatura
  1. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  2. Lj. Vračar i drugi, EKSPERIMENTALNA FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  3. D. Ovcin i drugi, FIZIČKA HEMIJA – ZBIRKA ZADATAKA, TMF, Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja – teorija i računski primeri ; Eksperimentalne vežbe ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari