Навигација

ЗП291 - Физичка хемија 1

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија 1
АкронимЗП291
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија I , Математика I , Техничка физика I (за похађање ) ; Општа хемија II , Математика II (за полагање)Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да укаже на законитости у стањима гасовитих и течних материјалних система и да пружи теоријске основе за изучавање физичких процеса и равнотежа фаза у материјалним системима, различитих хемијских реакција и хемијских равнотежа, као и хемијске кинетике; да упозна студенте са експерименталним физичко-хемијским методама, поступцима мерења и начином обраде података и да укаже на начин израчунавања физичко-хемијских величина.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли теоријска знања из: 1) појавних облика супстанце у гасовитом и течном стању, 2) физичких промена супстанце у зависности од њеног стања, хемијског састава и услова под којима се промене одигравају уз дефинисање термодинамичких величина везаних за разматрање смера и равнотежа физичких промена, 3) хемијских реакција у зависности од стања и хемијског састава учесника у реакцијама као и услова под којима се реакције одигравају уз дефинисање термодинамичких величина везаних за разматрање смера и равнотежа реакција, 4) формалне кинетике хомогених хемијских реакција у затвореним, изохорско-изотермским системима, и овладали одговарајућим експерименталним техникама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Стања материјалних система (гасовито стање – кинетичка теорија, идеално и реално понашање, течно стање – теорије течења, међумолекулске интеракције) ; • Хемијска термодинамика и физичке равнотеже (термодинамичке особине вишекомпонентног хомогеног система, услови равнотеже фаза и фазних трансформација, равнотеже фаза у течном и гасовитом стању у системима са две компоненте, равнотеже течних и чврстих фаза у системима са две компоненте, равнотеже у растворима) ; • Енергетика хемијских реакција и хемијске равнотеже (топлота хемијске реакције, хемијски афинитет, хемијска равнотежа) ; • Хемијска кинетика (конверзија реактаната у производе, брзина, закони брзине и ред реакције у хемијској кинетици, утицај температуре на брзину хемијских реакција) ;
  Садржај практичне наставе• Одређивање вискозности и утицаја температуре на вискозност течности ; • Одређивање зависности напона паре лако испарљивих течности од температуре, криоскопско одређивање моларне масе растворене супстанце и степена дисоцијације слабог електролита, одређивање интегралне промене енталпије растварања чврстих супстанци ; • Одређивање формалне и стандардне константе равнотеже ; • Одређивање закона брзине хемијске реакције диференцијалном и интегралном методом ; • Одређивање вредности привидне енергије активације хемијске реакције
  Литература
  1. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  2. Љ. Врачар и други, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  3. Д. Овцин и други, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – ЗБИРКА ЗАДАТАКА, ТМФ, Београд, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања – теорија и рачунски примери ; Експерименталне вежбе ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари