Navigacija

D101 - Hemijska kinetika

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijska kinetika
Akronim D101
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa diferencijalnim i integralnim oblicima zakona brzine nepovratnih homogenih hemijskih reakcija u zatvorenim, izohorsko-izotermskim sistemima; proučavanje zakona brzine složenih hemijskih reakcija kao što su: povratne, paralelne, konsekutivne i lančane reakcije; upoznavanje sa ekperimentalnim fizičko-hemijskim metodama proučavanja kinetike reakcija, načinom obrade eksperimentalnih podataka kao i metodama određivanja reda reakcije; upoznavanje sa osnovnim karakteristikama reakcija u rastvorima u uslovima difuzione i kinetičke kontrole; sticanje znanja o uticaju temperature na kinetiku hemijskih reakcija i upoznavanje sa teorijskim postavkama kinetike reakcija baziranim na teoriji sudara, teoriji prelaznog stanja i teoriji monomolekularnih reakcija;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su savladali fiziko-hemijske metode koje se primenjuju u proučavanju kinetike različitih složenih hemijskih reakcija kao i različite metode određivanja reda reakcije i osposobljeni su da postave mogući mehanizam složene hemijske reakcije; stekli su neophodna teorojska znanja da na osnovu mehanizma reakcije izvedu diferencijalni i integralni oblik zakona brzine; stekli su teorijska znanja o uticaju temperature i katalizatora na kinetiku hemijskih reakcija ; osposobljeni su da primenom teorije prelaznog stanja razmatraju uticaj različitih parametara na kinetiku složene hemijske reakcije. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Diferencijalni i integralni oblici zakona brzine nepovratnih hemijskih reakcija ; 2. Integralne i diferencijalne metode odrđivanja reda reakcije ; 3. Fizičko-hemijske metode u proučavanju kinetike hemijskih reakcija ; 4. Zakoni brzine složenih hemijskih reakcija (konsekutivne, paralelne i lančane reakcije) ; 5. Uticaj temperature na brzinu hemijskih reakcija (energija aktivacije složenih hemijskih reakcija, zavisnost energije aktivacije od temperature) ; 6. Reakcije u rastvorima (kinetika naelektrisanih i nenaelektrisanih učesnika reakcije i uticaj fizičko-hemijskih osobina rastvarača na kinetiku reakcije) ; 7. Teorija sudara bimolekularnih reakcija (konstanta brzine, predeksponencijalni faktor) ; 8. Teorija prelaznog stanja i kataliza ;
   Sadržaj praktične nastave 1. Kolokvijum: računska vežba ; 2. Seminarski rad: simulacija složene hemijske reakcije na računaru ;
   Literatura
   1. Darko Šepa, Osnovi hemijske kinetike, Akademska misao, Beograd 2001.
   2. J.I.Steinfeld, J.S.Francisko W.L.Hase, Chemical Kinetics and Dynamics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
   3. P.C.Jordan, Chemical Kinetics and Transport, Plenum Press, New York, 1979.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i simulacija izabrane složene hemijske reakcije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50