Navigacija

MHEI6 - Elektrohemijski reaktori

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijski reaktori
Akronim MHEI6
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student savlada matematičke modele elektrohemisjkih reaktora i da se upozna sa primerima praktičnih elektrohemijskih reaktora raličitih namena, kako bi mogao da analizira rad datog reaktora, kao i da izabere ili osmisli elektrohemijski reaktor za konkretnu sistem.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je povezao ranije stečena znanja iz kinetike hemijskih i elektrohemijskih reakcija i prenosa mase i ovladao matematičkim modelima elektrohemijskih reaktora. Upoznao se sa primerima reaktora koji se koriste u raznim granama elektrohemijske proizvodnje i u tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda. Na osnovu toga, student se osposobio da i) uradi analizu rada datog reaktora i ii) da za konkretan sistem osmisli i koncipira elektrohemijski reaktor odgovarajućih karakteristika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Komponente i režimi rada elektrohemijskog reaktora, klasifikacija elektrohemijskih reaktora ; • Model cevnog elektrohemijskog reaktora, cevni reaktor sa delimičnom recirkulacijom elektolita ; • Model elektrohemijskog reaktora sa idealnim mešanjem – protočni reaktor, protočni sa delimičnom recirkulacijom, kaskada reaktora, šaržni reaktor, reaktor sa potpunom recirkulacijom elektrolita. ; • Posebni slučajevi modela cevnog elektrohemijskog reaktora – cevni reaktor sa potpunom recirkulacijom, kaskada cevnih reaktora, cevni reaktor sa trodimenzionom elektrodom. ; • Uticaj naknadne hemijske reakcije i adsorpcije na rad elektrohemijskog reaktora ; • Povezivanje individualnih jedinica u kompozitni reaktor ; • Optimizacija elektrohemijskih reaktora, simulacija i kontrola elektrohemijskih reaktora, sličnost i scale-up elektrohemijskih reaktora ; • Praktični primeri elektrohemijskih reaktora – reaktor za organsku elektrosintezu, reaktor za prečišćavanje otpadnih voda, bio-elektrohemijski reaktor.
   Sadržaj praktične nastave Samostalni rad studenta na izradi domaćih zadataka, pregledu literature i pisanju seminarskog rada uz prezentaciju seminarskog rada
   Literatura
   1. 1. S. Zečević, S. Gojković, B. Nikolić, Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 2001.
   2. 2. D.J. Picket, Electrochemical Reactor Design, (2nd ed.), Elsevier, Amsterdam, 1979.
   3. 3. K. Scott, Electrochemical Reaction Engineering, Academic Press, London, 1991.
   4. 4. G. Prentice, Electrochemical Engineering Principles, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0 0
   Metode izvođenja nastave • Predavanja – teorija i računski primeri ; • Samostalni rad studenta
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30