Navigacija

14MZH7 - Kinetika elektrohemijskih reakcija

Specifikacija predmeta
Naziv Kinetika elektrohemijskih reakcija
Akronim 14MZH7
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa granicm faza metal/rastvor kao mestom odigravanja elektrohemijskih reakcija, da kroz formalno-kinetički pristup nauči da analizira faktore koji utiču na brzinu elektrohemijskih reakcija, da ovlada osnovnim metodama za ispitivanje reakcija i da stekne uvid u kinetiku nekoliko elektrohemijskih reakcija koje imaju veliki praktični značaj.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu student je naučio opšte karakteristike elektrohemijskih reakcija i upoznao se sa primerima reakcija koje su od značaja u savremenim tehnologijama. Naučio je teorijske osnove nekih od metoda ispitivanja elektrohemisjkih reakcija i osposobio se da ih samostalno primeni. Na taj način je stekao osnovu za savladavanje gradiva iz užestučnih predmeta iz oblasti elektrohemijskog inženjerstva.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Elektrohemijski dvojni sloj (granica dodira faza metal/rastvor, elektrodni potencijal, modeli strukture elektrohemijskog dvojnog sloja) ; • Kinetika elektrohemijskih reakcija (stupnjevi elektrohemijske reakcije, aktivaciono kontrolisana i aktivaciono-difuziono elektrohemijska reakcija, reakcija koja se sastoji iz više elektrohemijskih stupnjeva, elektrohemijska reakcija u kojoj učestvuju adsorbovani intermedijari) ; • Metode ispitivanja elektrohemijskih reakcija (stacioanrna metoda, prelazne metode – hronoamperometrija, hronopotenciomentrija, ciklična voltametrija) ; • Značajne elektrohemijske reakcije (izdvajanje i oksidacija vodonika, redukcija i izdvajanje kiseonika, oksidacija malih organskih molekula, taloženje i rastvaranje metala)
   Sadržaj praktične nastave • Analiza elektrokapilarnih krivih ; • Snimanje i analiza polarizacionih krivih aktivaciono-difuzione kontrolisane reakcije ; • Hronoamperometrija i ciklična voltametrija elektrohemijske reakcije sa rastvornim reaktantom i proizvodom ; • Reakcija izdvajanja vodonika na platini, zlatu i staklastom ugljeniku
   Literatura
   1. S. Gojković, Elektrohemijska kinetika – Teorija kinetike elektrohemijskih reakcija sa metodama merenja, Interna skripta, 2010.
   2. J.O'M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern electrochemistry 2A: fundamentals of electrodics (2nd Ed.), Kluwer/Plenum, NY, 2000.
   3. C.H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, J.Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1998.
   4. P.A. Christensen and A. Hamnett, Techniques and mechanisms in electrochemistry, Blackie Academic and Professional, New York, 1994.
   5. A. Despić, Elektrohemijske tehnike i tehnologije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, računska obrada eksperimentalnih rezultata
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari