Navigacija

BBI392 - Fizička hemija 2

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija 2
Akronim BBI392
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija II , Matematika II , Tehnička fizika II (za pohađanje ) ; Fizička hemija I (za polaganje) ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa pojavama na graničnim površinama faza i koloidnim sistemima, da zaokruži znanje studenta iz formalne hemijske kintike stečeno u Fizičkoj hemiji I izučavanjem složenih reakcija i povezivanjem kinetike reakcije sa strukturom reagujućih čestica i uslovima odigravanja reakcije, kao i da objasni elektrohemijske reakcije kao posebnu klasu heterogenih hemijskih reakcija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli osnovna znanja o specifičnim svojstvima graničnih površina i upoznali se sa različitim koloidnim sistemima i tako stekli osnovu za izučavanje specifičnih tehnologija kroz stručne predmete. Naučili su da složene hemijske reakcije opisuju matematičkim modelima, razumeli uticaj različitih faktora na brzinu reakcije i naučili principe katalitičkih procesa. Shvatili su sličnosti i razlike između hemijskih i elektohemijskih reakcija i ovladali osnovnim zakonitostima elektrohemijskih reakcija u ravnotežnim i neravnotežnim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Površinske pojave (površinski napon tečnosti, površinski aktivne supstance, površinski filmovi, adsorpcija na čvrstoj površini, električne osobine granice faze, koloidni sistemi - klasifikacija, stabilnost, solovi, asocijativni koloidi, makromolekulski koloidi, emulzije, mikroemulzije, svojstva koloidnih sistema: kinetička, optička, električna i reološka, elektrokinetičke pojave) ; • Elektrohemija (rastvori elektrolita, elektrohemijska reakcija u ravnotežnim uslovima - Nernstova jednačina, vrste elektroda, elektrohemijski spreg, membranski potencijal, elektrohemijska reakcija u neravnotežnim uslovima - zavisnost struje od elektrodnog potencijala, uticaj difuzije, granična struja) ; • Hemijska kinetika (kinetika složenih reakcija – povratne, paralelne, konsekutivne i lančane reakcije, teorija sudara i teorija prelaznog stanja, reakcije u rastvorima, kataliza homogenih, heterogenih i enzimskih reakcija) ; • Površinske pojave (površinski napon tečnosti, površinski aktivne supstance, površinski filmovi, adsorpcija na čvrstoj površini, električne osobine granice faze, koloidni sistemi - klasifikacija, stabilnost, solovi, asocijativni koloidi, emulzije, mikroemulzije, elektrokinetičke pojave) ; • Elektrohemija (rastvori elektrolita, elektrohemijska reakcija u ravnotežnim uslovima - Nernstova jednačina, vrste elektroda, elektrohemijski spreg, membranski potencijal, elektrohemijska reakcija u neravnotežnim uslovima - zavisnost struje od elektrodnog potencijala, uticaj difuzije, granična struja) ; • Hemijska kinetika (kinetika složenih reakcija – povratne, paralelne, konsekutivne i lančane reakcije, teorija sudara i teorija prelaznog stanja, reakcije u rastvorima, kataliza homogenih, heterogenih i enzimskih reakcija) ;
  Sadržaj praktične nastave • Gibsova adsorpciona izoterma ; • Elektrokinetički potencijal koloidnih čestica ; • Određivanje koeficijenta tiksotropije rotacionim viskozimetrom ; • Standardni potencijal elektrode i potenciometrijska titracija ; • Specifična i opšta kiselinsko-bazna kataliza ;
  Literatura
  1. Lj. Đaković, KOLOIDNA HEMIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006
  2. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  3. Lj. Vračar i drugi, EKSPERIMENTALNA FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2010.
  4. S
  5. P.Atkins, J. de Paula, ELEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY, Oxford University Press, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave • Predavanja – teorija i računski primeri ; • Eksperimentalne vežbe ; ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari