Navigacija

D195 - Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva
Akronim D195
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je unapređivanje i kompletiranje ranije stečenih teorijskih znanja neophodnih za razumevanje principa elektrohemijskih proizvodnih tehnologija, kao i upoznavanje sa novim trendovima i pravcima razvoja u elektrohemijskom inženjerstvu, prvenstveno kroz razmatranje novih, ekološki prihvatljivih procesa, sa osvrtom na dizajn novih elektrodnih materijala i konstrukcija elektrohemijskih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su unapredili znanja neophodna za razumevanje principa funkcionisanja elektrohemisjkih proizvodnih procesa. Studenti su upoznati sa osnovnim prednostima ovih procesa sa posebnim osvrtom na efikasnost, nisku cenu, kao i na ekloške aspekte. Takođe su upoznati i sa trendovima razvoja novih materijala za izradu elektroda, membrana i konstrukciju elektrohemijskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet povezuje teorijske aspekte elektrohemije, fenomena prenosa količine kretanja i prenosa mase kao i nauke o materijalima u jednu multidisciplinarnu celinu. Matematički modeli elektrohemijskih reaktora. Osnovni parametri i optimizacija elektrohemijskih proizvodnih procesa. Unapređivanje postojećih i razvoj novih elektrohemijskih tehnologija.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Zečević, S. Gojković, B. Nikolić, Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 2001.
   2. A. Despić, Elektrohemijske tehnike i tehnologije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2005.
   3. Encyclopedia of Electrochemistry. Ed. A.J. Bard and M. Stratmann, Vol. 5 Electrochemical Engineering. Ed. Digby D. Macdonald and Patrik Schmuki, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007
   4. D. Pletcher, F. Walsh, Industrial Electrochemistry, Second Ed., Chapman and Hall, London, New York, 1990.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, izrada i odbrana seminarskog rada koja obuhvata pregled relevantne literature i diskusiju zadate problematike.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50