Navigacija

HEI412 - Elektrohemijske tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijske tehnologije
Akronim HEI412
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija I (za pohađanje); Fizčka hemija II (za polaganje) ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da studenta upozna sa savremenim elektrohemijskim proizvodniim tehnologijama, unapređenjima potojećih i razvojem novih. Da kod studenta razvije osećaj potrebe za istraživački naučno-stručni rad i sposobnost za vođenje i unapređivanje elektrohemijskih tehnologija uz uvažavanje ekonomskih i ekoloških zahteva. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Mogućnost primene specifičnih stručnih znanja koja obuhvataju procese, tehnike, materijale, opremu, tehnologiju i pojedine teorijske ideje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept kursa baziran je na izučavanju: 1) tehnoloških aspekata elektrohemijske proizvodnje, što obuhvata elektrodne materijale, konstrukciju reaktora i elektro¬he-mijsko postrojenje i 2) odabranih elektrohemijskih proizvodnih sistema (elektroliza hlorida alkalnih metala, elektroliza vode, proizvodnja per- jedinjenja, organske elektrosinteze, dobijanje i rafinacija metala, 3) ostalih hemijskih tehnologija (elektrodijaliza, elektroosmoza, elektrohemijsko mašinstvo, elektrohemijsko prečišćavanje vode) i 4) elektrohemijskih izvora energije.
  Sadržaj praktične nastave Hloratna elektroliza ; Rafinacija bakra ; Elektrolitičko dobijanje cinka ; ;
  Literatura
  1. S. Zečević, S. Gojković, B. Nikolić, Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 2001.
  2. S. Zečević, S. Gojković, Elektrohemijsko inženjerstvo. Praktikum za eksperimentalne vežbe, Tehnološko - metalurški fakutet, Beograd, 1992.
  3. A. Despić, Elektrohemijske tehnike i tehnologije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20