Navigation

проф. др Милица Гвозденовић

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 450

011/3303695
011/3303769
локал695
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звањеJune 20, 2018

Предмети

14МЕБ14MEB - Electrochemical Biosensors
14МИМФ1814MIMF18 - Electroconducting polymers
14МХПИ714MHPI7 - Electroconducting polymers
14ХЕИ4714HEI47 - Fundamentals of electrochemical engineering
ББИ392BBI392 - Physical Chemistry II
Д195D195 - Advanced Course in Electrochemical Engineering
ЗП29ZP29 - Physical Chemistry
ЗП392ZP392 - Physical Chemistry II
ХЕИ412HEI412 - Electrochemical Technologies

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Branimir Grgur, Predrag Živković, and Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Менторство

Докторске академске студије

 • Maгнeтнa и eлeктричнa свojствa кeрaмичких кoмпoзитних мaтeриjaлa нa бaзи никл-цинк-фeритa и бaриjум-титaнaтa дoбиjeних пoступкoм aутo-сaгoрeвaњa, Адис Џунузовић, 26.12.2017.
 • Примeнa eлeктрoдних мaтeриjaлa нa бaзи пoлипирoлa у кoнвeрзиjи и aкумулaциjи eлeктричнe eнeргиje, Марија Јаначковић, 14.11.2017.

Мастер академске студије

 • Алкидне превлаке модификоване полианилином као инхибитором корозије, Јелена Голубовић, 30.09.2017.
 • Заштита челика од корозије превлаком на бази електрохемијски формираног полианилина допованог п-толуенсулфонском киселином, Милош Узелац, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине, Наташа Поповић, 27.02.2013.
 • Утицај температуре на електрохемијску полимеризацију анилина у условима константне густине струје, Адис Џунузовић, 26.09.2012.

Основне академске студије

 • Електрохемијска синтеза и карактеризација поли(ο-толуидина), Никола Новаковић, 28.09.2018.
 • Галваностатска кополимеризација анилина и m-аминобензоеве киселине, Марија Нешовић, 30.09.2016.
 • Полипирол као електродни материјал секундарних електрохемијских извора електричне енергије, Јелена Голубовић, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на бакру, Милош Узелац, 30.09.2013.
 • Електрохемијска синтеза превлаке полианилина на алуминијуму, Синиша Бјелогрлић, 26.09.2011.
 • Електрохемијска полимеризација анилина у присуству различитих алкохола, Адис Џунузовић, 24.03.2011.

Основне студије

 • Електрохемијска карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине у електролитима различите pH вредности, Марија Кожић, 30.09.2015.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопованог полианилина, Марија Стојић, 16.07.2012.
 • Пасивација меког челика у раствору ρ-толуенсулфонске киселине, Тијана Илић, 12.06.2012.
 • Утицај густине струје на капацитет пуњења/пражњења електроде на бази полианилина, Милена Томић, 28.12.2011.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на челику допованог p-толуенсулфонском киселином, Марија Матовић, 26.12.2011.
 • Електрохемијска карактеризација полианилина у раствору пара-толуенсулфонске киселине, Ивана Лазаревић, 09.06.2011.
 • Амперометријско одређивање аскорбинске киселине применом електроде на бази полианилина, Наташа Поповић, 20.04.2011.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопираног полианилина као потенцијалног материјала за ензимске електроде, Јован Мићовић, 28.12.2010.
 • Електрохемијска синтеза и корозионо понашање превлаке полианилина на челику, Уна-Јована Вајић, 20.12.2010.
 • Ензимска електрода на бази електрохемијски формираног полипирола са имобилисаном глукоза-оксидазом, Тања Бабић, 09.07.2010.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација полианилина допованог пара-толуенсулфонском киселином, Петар Дешић, 11.02.2010.
 • Ензимска електрода на бази полианилина са имобилисаном глукоза-оксидазом, Никола Тасић, 13.10.2009.