Navigacija

14MHPI7 - Elektroprovodni polimeri

Specifikacija predmeta
Naziv Elektroprovodni polimeri
Akronim 14MHPI7
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim fizičko hemijskim svojstvima elektroprovodnih polimera, postupcima hemijske i elektrohemijske sinteze, eksperimentalnim pristupom u izučavanju elektroprovodnih polimera najznačajnijim tehnikama hemijske i elektrohemijske karakterizacije elektroprovodnih polimera, upoznavanje sa praktičnom primenom i perspektivama i pravcima razvoja elektroprovodnih polimera
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli osnovna znanja o svojstvima elektroprovodnih polimera u prvom redu o specifičnostima električne provodljivosti i procesu hemijskog i elektrohemijskog dopovanja elektroprovodnih polimera kao i redoks osobinama ovih materijala. Savladali su osnovne postupke hemijske i elektrohemijske sinteze. Stekli su uvid u eksperimentalne postupke karakterizacije elektroprovodnih polimera. Upoznati su sa savremenim trendovima i mogućnostima praktične primene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Otkriće provodljivosti poliacetilena. Koncept i specifičnosti dopovanja elektroprovodnih polimera. Hemijsko i elektrohemijsko dopovanje. Priroda prenosioca naelektrisanja u elektroprovodnim polimerima. Svojstva elektroprovodnih polimera (provodljivost, optička aktivnost, elektrohemijska aktivnost...) uticaj monomera, vrste dopanta i postupka sinteze. Samodopovani elektroprovodni polimeri. Hemijska i elektrohemijska sinteza i razvoj savremenih postupaka sinteze. Karakterizacija elektroprovodnih polimera, neelektrohemisjke tehnike (spektroskopske tehnike: UV, Ramanska, IR, mikroskopske tehnike) i elektrohemisjke tehnike (ciklična voltametrija, galvanostatska tehnika, spektroskopija elektrohemisjke impedancije). Praktična primena elektroprovodnih polimera (elektrohemisjki izvori električne energije, elektrohemisjki kondenzatori i superkondenzatori, fotonaponske ćelije, zaštia od korozije, primena u analitci)
   Sadržaj praktične nastave hemijska sinteza polipirola, hemijska sinteza polianilina ; elektrohemijska sinteza polipirola, elektrohemijska sinteza polianilina ; hemijska karakterizacija polipirola i polianilina ; elektrohemijska karakterizacija polipirola i polianilina ;
   Literatura
   1. “Conducting Polymers – Theory, Synthesis, Properties and Characterization“, Ed. T. A. Skotheim and J. . R. Reynolds, CRC-Press Teylor & Frencys Group, New York, 2007.
   2. G. G. Wallace, G. M. Sprinks, L. A. P. Kane-Maguire, P. R. Teasdale, “Conductive 2.Electroactive Polymers – Intelligent Polymer Systems”, CRC-Press Teylor & Frencis Group, New York, 2009
   3. G. Inzelt “ Conducting Polymers – A New Era in Electrochemistry”, Springer-Verlag GmbH, Berlin Heilderberg, 2008.
   4. Milica Gvozdenović, “ Elektroprovodni polimeri” , Akademska misao, Beograd, 2013.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Konsultacije. Izrada i diskusija eksperimentalnih vežbi. Izrada i odbrana seminarskog rada koja obuhvata pregled relevantne literature i diskusiju zadate problematike.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30