Navigacija

D135 - Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije
Akronim D135
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna se teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti novih Elektrohemijskih i alternativnih izvora električne energije i njihovom značaju u očuvanju čovekove okoline. Kroz predmet student izučava klasične i nove tipove elektrohemijskih izvora energije, kao i konverziju i skladištenje energije alternativnih (obnovljivih) izvora.. Predmet uključuje samostalnu izradu seminarskog rada
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju složene probleme, osmisle i koncipciraju ispitivanje, (ii) ovladali primenom elektrohemijskih i obnovljivih izvora energije (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenim trendovima u radu i korišćenju Elektohemijskih i alternativnih izvora električne energije, kroz izučavanje tipova i karakteristika odabranih izvora, kao i načinima konverzije i skladištenja energije alternativnih izvora. Odabrani praktični primeri su detaljno analizirani u cilju povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim problemima. U okviru predmeta studenti samostalno izrađuju seminarski rad.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. B. N.. Grgur, ELEKTROHEMIJSKI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, TMF, interna skripta.
   2. I. Memišević, M. Beoković, ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE I PUNJAČI AKUMULATORA, Admiral Books, Beograd, 2006.
   3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
   4. B.Viswanathan, An Introduction to Energy Sources, National centre for catalysis research, Madras, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, izradu i odbranu seminarskog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50