Navigacija

HEI49 - Elektrohemijski izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijski izvori energije
Akronim HEI49
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elektrotehnika sa elektronikom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenta upozna sa teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za razvoj, ispitivanje i konstruisanje primarnih i sekundarnih elektrohemijskih izvora električne energije, kao i konverzije i skladištenja energije obnovljivih izvora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja kursa studenti su: (a) stekli potrebna znanja za dalje izučavanje teorijskih i praktičnih aspekata primene elektrohemijskih i obnovljivih izvora električne energije (b) ovladali veštinom ispitivanja klasičnih i novih tipova elektrohemijskih, kao i obnovljivih izvora energije, (v) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu razvojnih laboratorija i industiji elektrohemijskih izvora energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Elementarni pojmovi i definicije; Podela elektrohemijskih izvora energije (EHIE). Direktno pretvaranje različitih vidova energije u električnu energiju. Mesto EHIE među različitim pretvaračima energije. ; 2. Teorijski osnovi funkcionisanja EHIE: Termodinamika EHIE, Kinetika EHIE, Električne karakteristike EHIE, Prenos mase i toplote u EHIE, ; 3. Elektrohemijski sistemi odabranih EHIE: Klasični sistemi EHIE (Zn|MnO2; Cd|NiOOH, Pb|PbO2, Zn|AgO); Primarni i sekundarni EHIE sistema metal-vazduh; Metal-hidrid akumulatori., Primarni EHIE na bazi litijuma: litijum-jon i litijum-polimer akumulatori, Metal-elektroprovodni polimer akumulatori, Gorivni galvanski spregovi, Elektrohemijski superkondenzatori ; 4. Elektrohemijski izvori energije u očuvanju čovekove okoline: Konverzija i skladištenje energije obnovljivih izvora električne energije. ; 5. Osnovi projektovanja i konstruisanja EHIE ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Konstrukcija i strujno-naponske karakteristike primarnih EHIE, ; 2. Pražnjenje i kapacitet primarnih EHIE, ; 3. Konstrukcija i strujno-naponske karakteristike sekundarnih EHIE, ; 4. Punjenje, pražnjenje i kapacitet sekundarnih EHIE, ; 5. Gorivni galvanski spregovi ili konverzija obnovljivih izvora energije ;
  Literatura
  1. B. N.. Grgur, ELEKTROHEMIJSKI, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, TMF, interna skripta.
  2. I. Memišević, M. Beoković, ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE, PUNJAČI AKUMULATORA, Admiral Books, Beograd, 2006.
  3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja koja uključuju demonstracione eksperimente, uz aktivno učešće studenata u nastavnom programu kroz diskusiju i konsultacije; izradu, obradu i odbranu pet laboratorijskih vežbi, kao i izradu, prezentaciju i odbranu seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25