Navigacija

MHEI5 - Alternativni izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Alternativni izvori energije
Akronim MHEI5
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom N/A Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna se teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti alternativnih izvora energije i njihovom značaju u očuvanju čovekove okoline. Kroz predmet student izučava konverziju i skladištenje energije alternativnih izvora. Aktivno učešće studenata u nastavnom programu kroz predavanja, i seminarski rad ima za cilj da studentima omogući dalje izučavanje, ispitivanje i primenu energije alternativnih izvora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju probleme, osmisle i koncipciraju ispitivanje, (ii) ovladali znanjima o konverziji i skladištenju energije alternativnih izvora (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu, (iii) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i prezentacije rezultata rada. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave I. Uvod u konverziju i skaladištenje energije alternativnih izvora. Podela i značaj alternativnih izvora energije u očuvanju čovekove okoline. ; II. Energija sunca i vetra sa posebnim osvrtom na potencijale u Republici Srbiji. ; III. Bioobnovljivi izvori energije: Resursi bioobnovljivih izvora energije sa posebnim osvrtom na potencijale u Republici Srbiji, Energija biomase; Dobijanje i primena tečnih biogoriva (bioalkoholi, biodizel); Dobijanje i primena gasovitih biogoriva (biogas, deponijski gas, biovodonik). ; IV. Ostale vrste alternativnih izvora energije (geotermalna, hidropotencijali malih tokova i sl., ; V. Konverzija i skladištenja energije alternativnih izvora;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. B. N. Grgur, ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE, TMF, 2012, interna skripta
   2. I. Memišević, M. Beoković, ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE, PUNJAČI AKUMULATORA, Admiral Books, Beograd, 2006.
   3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
   4. B.Viswanathan, An Introduction to Energy Sources, National centre for catalysis research, Madras, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja koja uključuju demonstracione eksperimente, uz aktivno učešće studenata u nastavnom programu kroz diskusije i konsultacije, kao i izradi testa
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50