Navigacija

D140 - Korozija

Specifikacija predmeta
Naziv Korozija
Akronim D140
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje sa fundamentalnim znanjima iz termodinamike korozije metala ; 2. sticanje osnovnih znanja neophodnih za razumevanje kinetike i mehanizma hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje se odigravaju pri koroziji metala. ; 3. da upozna studente sa različitim oblicima korozije metala i uticajem spoljašnjih i unutršnjih faktora na kinetiku i mehanizam korozionih procesa. ; 4. sticanje osnovnih znanja neophodnih za primenu odgovarajućih konstrukcionih materijala u praktičnim uslovima, otpornih na koroziju ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je ovladao fundamentalnim znanjima iz termodinamike korozije metala kao i stekao znanja neophodna za razumevanje kinetike i mehanizma osnovnih hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje se odigravaju pri koroziji metala. Poznavanjem različitih oblika korozije metala kao i uticajem spoljašnjih i unutršnjih faktora na kinetiku i mehanizam korozionih procesa, stekao je osnovu za razumevanje različitih oblika korozije metala i legura koja se javljaju u praksi i primenu odgovarajućih konstrukcionih materijala otpornih na koroziju.. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Koncept kursa je baziran na: ; 1) proučavanju termodinamičkih aspekata hemijske i elektrohemijske korozije metala, ; 2) pručavanju kinetike hemijskih i elektrohemijskih reakcija koje čine korozione procese sa posebnim osvrtom na uticaj spoljašnjih i unutrašnjih faktora na brzinu korozije metala, ; 3) proučavanju lokalnih oblika korozije metala i legura i uslova pod kojima se lokalni oblici korozionih oštećenja javljaju, ; 4) proučavanju elektrohemijske i hemijske pasivacije metala i legura ; ;
   Sadržaj praktične nastave Simulacija izabranog korozionog sistema na računaru
   Literatura
   1. L.L.Shreir, Corrosion, Newnws-Butterworths, London, 1977
   2. R.Uhlig, Uhlig’s Corrosion Handbook, John Wiley and Sons, Inc, New York, 2000
   3. W.H.Smyrl, Electrochemistry and Corrosion on Homogenous and Heterogenous Metal Surface in Comprehensive Treatise of Electrochemistry , J.O’M Bockris, B.E.Conway, E.Yeager and R.E, White (Eds), Plenum Press New York, 1981.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i simulacija izabrane složene hemijske reakcije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50