Navigacija

14IŽS431 - Obnovljivi izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Obnovljivi izvori energije
Akronim 14IŽS431
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Obnovljivi izvori energije: solarna energija, geotermalna energija, energija vetra, energija biomase i biogasa i energija vode
  Ishodi učenja (stečena znanja) Stečeno znanje je neophodno za sagledavanje tehničkih ekoloških, ekonomskih i političkih aspekata korišćenja obnovljivih izvora energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Energetika, ekologija, ekonomija. Solarna energija: resursi, solarne tehnologije, solarni sistemi. Energija vetra: resursi, korišćenje energije vetra, sistemi zasnovani na energiji vetra, tehnički problemi i rešenja. Biomasa: karakteristike biomase, tehnologije i sistemi za korišćenje biomase, biogoriva. Hidroenergija: resursi, iskorišćenje pogonske snage vode, male hidroelektrane, korišćenje energije talasa. Geotermalna energija: vrste geotermalnih izvora, resursi, tehnologije i sistemi za njihovu eksploataciju, posledice na životnu sredinu.
  Sadržaj praktične nastave U okviru ovog kursa studenti rade projektni zadatak sa slobodnom temom iz oblasti obnovljivih izvora energije. Rad se prezentuje u obliku izveštaja, kompjuterskog modela, laboratorijskog eksperimenta, matematičkog modela.
  Literatura
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavaenja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 60
   Seminari 10