Navigacija

MIN491 - Osnovi elektrometalurgije

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektrometalurgije
Akronim MIN491
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom N/A Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovama teorijskih i praktičnih znanja koja im omogućuju dalje izučavanje i bavljenje odgovarajućim tehnologijama elektrometalurgije
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli osnovna teorijska znanja koja im omogućavaju dalje izučavanje elektrometalurgije, (ii) ovladali osnovnim veštinama za praktičnu primenu postojećih tehnologija elektrometalurgije, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije u definisanju problema i potrebom za timskim radomo
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave OSNOVNI POJMOVI. Granica faza i elektrohemijski dvojni sloj. Standardni potencijali. Spontane reakcije u elektrohemijskim sistemima. Cementacija metala. Elektroliza. Teorijski napon razlaganja. Redosled odigravanja reakcija na anodi i katodi. Brzina elektrohemijskih reakcija i prenapetost. ENERGETSKI PARAMETRI ELEKTROHEMIJSKOG REAKTORA. Provodljivost rastvora i rastopa elektrolita. Faradejev zakon elektrolize i iskorišćenje struje. Napon elektrohemijskog reaktora i iskorišćenje napona i energije. Utrošak električne energije po jedinici mase proizvoda. Energetski i materijalni bilans sistema. Optimizacija elektrohemijskih parametara. Uporedna analiza elektrolize rastvora i rastopa., TEORIJSKI OSNOVI ELEKTROHEMIJSKE RAFINACIJE METALA. Elektroliza sistema sa rastvornom anodom. Mehanizam eliminacije primesa. Osnovi tehnologije elektrohemijske rafinacije bakra. TEORIJSKI OSNOVI ELEKTROHEMIJSKE PROIZVODNJE METALA. Elektroliza sistema sa nerastvornom anodom. Anodni materijali. Elektrokataliza. Istovremeno izdvajanje metala i vodonika na katodi. Uticaj primesa na brzinu izdvajanja vodonika i iskorišćenje struje. Prečišćavanje elektrolita. Osnovi tehnologije elektrohemijskog dobijanja cinka. Amalgamska metalurgija. Elektroliza rastopa- osnovi tehnologije elektrohemijskog dobijanja aluminijuma, alkalnih i zemnoalkalnih metala. Galvanizacija. MORFOLOGIJA ELEKTOHEMIJSKI ISTALOŽENIH METALA. Mogući oblici metalnih taloga. Parametri kontrole oblika taloga pri dobijanju i rafinaciji metala. Difuzno kontrolisano taloženje metala. Dobijanje metalnih prahova. OSNOVI ZAŠTITE ČOVEKOVE OKOLINE U ELEKTROMETALURGIJI
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. K. I. Popov, B. N. Grgur, OSNOVI ELEKTROMETALURGIJE, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2002, udžbenik
   2. Konstantin I. Popov, Stojan S. Đokić, Branimir N. Grgur, Fundamental Aspects of Electrometallurgy, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja koja uključuju demonstracione eksperimente, uz aktivno učešće studenata u nastavnom programu kroz diskusije i konsultacije, kao i izradi testa
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari