Navigacija

14HEI413 - Projektovanje sistema zaštite od korozije

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje sistema zaštite od korozije
Akronim 14HEI413
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Elektrohemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta 1. Da upozna studente sa različitim oblicima korozije metala i uticajem spoljašnjih i unutrašnjih faktora na kinetiku i mehanizam korozionih procesa. ; 2. Sticanje osnovnih znanja za razumevanje, primenu i projektovanje različitih sistema zaštite metala od korozije u praksi. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je ovladao osnovnim principima elektrohemijske zaštite metala od korozije kao i principima projektovanja sistema anodne i katodne zaštite industrijske opreme i metalnih konstrukcija od korozije u cilju osposobljavanja za samostalno projektovanje sistema zaštite od korozije u praksi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Termodinamički i kinetički aspekti korozije metala ; • Galvanska korozija i teorija mikrogalvanskih spregova ; • Osnovni principi i projektovanje sistema protektorske zaštite ; • Osnovni principi katodne zaštite i numeričko izračunavanje raspodele potencijala i zaštitne struje ; • Teorija elektrohemijske pasivacije metala ; • Teorijski osnovi anodne zaštite i projektovanje sistema anodne zaštite ; • Anodni, katodni i inhibitori opšteg tipa ;
   Sadržaj praktične nastave • Kontaktna (galvanska) korozija metala ; • Protektorska zaštita, katodna zaštita ; • Anodna zaštita ; • Izrada projekta katodne zaštite
   Literatura
   1. S.. Mladenović, ''Korozija i zaštita'', TMF, Beograd 1995
   2. V.Mišković-Stanković, ''Oorganske zaštitne prevlake'' Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd 2001.
   3. L.Olen, Jr.Riggs, C.E.Locke, ''Anodic Protection'', Plenum-Press, New York, 1981.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 20