Navigacija

ZP310 - Elektrohemija

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemija
Akronim ZP310
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom N/A Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja neophodna za dalje izučavanje teorijskih i inženjerskih aspekata elektrohemije
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli teorijska znanja iz elektrohemijskih sistema, rastvora elektrolita, elektrohemijske termodinamike i elektrohemijske kinetika i ovladali odgovarajućim ekesperimentalnim tehnikama. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet izučava osnovne teorijske aspekte elektrohemije kroz poglavlja: Elektrohemijski sistemi, Rastvori elektrolita (jon-jon i jon-dipol interakcije, električna i molarna provodljivost), Elektrohemijska termodinamika (elektrohemijski potencijal, elektrodni potencijal, elektromotorna sila, elektrode i elektrohemijski spregovi) i Elektrohemijska kinetika (prenapetost i brzina elektrohemijskih reakcija, elektroliza).
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe, u kojima se studenti upoznaju sa osnovnim elektrohemijskim metodama, tehnikama i merenjima kao i primene teorijskih znanja u konkretnim proračunima. ; Vežba 1. Bakrov kulonometar, elektrohemijski preparat, provodljivost elektrolita ili konduktometrijska titracija (alternative). ; Vežba 2 iz oblasti: Elektrohemijska termodinamika (merenje i primena merenja elektromotorne sile i potencijala elektroda). ; Vežba 3 iz oblasti¬: Elektrohemijska kinetika (prenapetost elektrohemijske reakcije, elektroliza, konverzija energije). ;
  Literatura
  1. A. Despić, ELEKTROHEMIJA 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003
  2. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2000. .
  3. K.Popov, M.Maksimović, O.Tatić-Janjić, PRAKTIKUM IZ ELEKTROHEMIJE, TMF, Beograd, 1993
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 45 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari