Navigacija

doc. dr Sandra Glišić

Docent
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 504

011/3303707
lokal 707
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Oblast interesovanja

 • Gas, nafta i obnovljivi izvori energije
 • Modelovanje i simulacija procesa pod visokim pritiscima i temperaturama.
 • Fazna ravnoteža i termodinamičke osobine sistema pod visokim pritiscima i temperaturama.
 • Kinetičko modelovanje uz korišćenje optimizacionih, numeričkih metoda.
 • Dizajn procesa i energetska efikasnost sa tehno-ekonomskom analizom.
 • Zaštita životne sredine: remedijacione tehnologije za naftni otpad, zauljeno zemljište, zagađenje mora i vodotokova, itd.
 • Primena natkritičnih fluida: ekstrakcija biljnog materijala i dobijanje farmaceutski vrednih ekstrakata - optimizacija procesa, modelovanje i simulacija procesa, antimikrobna aktivnost; procesiranje nanostrukturnih materijala primenom natkritičnog fluida.
 • .

Predmeti

14MHOH8 14MHOH8 - Tehnologija naftnih i alternativnih motornih goriva
14HNH411 14HNH411 - Projektovanje procesa u neorganskoj hemijskoj tehnologiji
14HOH413 14HOH413 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
14HPI421 14HPI421 - Projektovanje procesa u polimernom inženjerstvu
ZP31 ZP31 - Osnovi reaktorskog inženjerstva
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
ZP47 ZP47 - Projektovanje hemijskih reaktora
HOH39 HOH39 - Osnovi petrohemijskog inženjerstva
HOH412 HOH412 - Projektovanje procesa u organskoj hemijskoj tehnologiji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Sandra Glišić, Dusan Misic, Marko Stamenić, Jelena Asanin, Irena Žižović i Dejan Skala, Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Carrot Fruit Essential Oil – Chemical Composition and Antimicrobial Activity, FOOD CHEMISTRY, 105, 2007, pp. 346-352

Širi spisak radova

Učešće u naučnim projektima

 • Projekat Integralna i interdisciplinarna istraživanja III45019 (kao viši naučni saradnik) Ministarstvo za Nauku i Tehnološki razvoj ''Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd 2011-2016 (Rukovodilac projekta - dr Đ. Janaćković)
 • Međunarodni projekat (kao naučni saradnik) FP7 REGPOT NANOTECH FTM, GRANT AGREEMENT 245916 ''Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre”, TMF, Belgrade 2010-2013 (Rukovodilac projekta - dr Đ. Janaćković)
 • Projekat Fundamentalnih Istraživanja (kao naučni saradnik), Ministarstva za Nauku i Zaštitu Životne Sredine, Republika Srbija, 142073: ''Izolacija, karakterizacija, biološka aktivnost i transformacija prirodnih jedinjenja u natkritičnom fluidu, mikrotalasima i ultrazvuku'', 2006-2010 (Rukovodilac projekta – dr D. Skala)
 • Projekat EUREKA (međunarodni, kao istraživač saradnik) E!3524-POLY-COMP, ''Polymer matrix and mineral filler compatibility for the production of industrial articles with improved properties'', Eureka kancelarija, 2006-2008 (Rukovodilac projekta – Dr P. Uskoković)
 • Projekat: ''Strategija uvođenja Čistije proizvodnje u Republici Srbiji'', Ministarstva za Nauku i Zaštitu Životne Sredine, Republika Srbija, 2006-2007 (Koordinator projekta – Dr M. Jovanović) kao nacionalni ekspert UNIDO-a.
 • Projekat Tehnološkog Razvoja, Ministarstva za Nauku i Zaštitu Životne Sredine, Republika Srbija, 6742: ''Razvoj novih tehnologija za proizvodnju biodizela'', 2005-2007 (Rukovodilac projekta – dr D. Skala) kao istraživač-saradnik.
 • Projekat Ministarstva za Nauku i Zaštitu Životne Sredine, Republika Srbija ''Zelena hemija – Osnov za razvoj novih materijala, sinteze i inženjerstva procesa'', (2004-2005) (Rukovodilac projekta – dr D. Skala) kao istraživač-pripravnik.

Rukovođenje stručnim projektima

Projekat (kao profesionalni ekspert i rukovodilac) ''Phase equilibria in FHR biodiesel reactor: Simulation and modeling'', Flint Hills Resources, LP, Wichita, KS, USA, 2012 (Rukovodilac projekta: dr S.Glišić)

Učešće u stručnim projektima

 • Glavni tehnološki projekat (kao profesionalni ekspert) ''Mobilno postrojenja za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja'', Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, 2014 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović)
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta (kao profesionalni ekspert) ''Dekontaminacija PCB (PolyChlorinated Biphenyls) kontaminiranih transformatora i izolacionih ulja mobilnim postrojenjem'', (kao profesionalni ekspert) Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, 2013-2014 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović)
 • Idejni tehnološki projekat (kao profesionalni ekspert) ''Mobilno postrojenje za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja'', Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, 2012 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović)
 • Studija zatečenog stanja (kao profesionalni ekspert) ''Zatečeno stanje naftnih muljeva i zauljenog zemljišta na objektima NIS a.d.'', NIS Gazprom Neft, 2012, (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović).
 • Studija izvodljivosti (kao profesionalni ekspert) ''Studija izvodljivosti trajnog zbrinjavanja naftnih muljeva i zauljenog zemljišta u NIS a.d. Novi Sad'', NIS Gazprom Neft, 2012, (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović).
 • Glavni tehnološki projekat (kao profesionalni ekspert) ''Remedijacija kontaminiranog zemljišta na lokaciji FAS-a procesom termičke desorpcije'', Veolia, RS i FIAT Automobili Srbija, 2011 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović).
 • Tehnička kontrola projekta ''Tehnološko-tehničke podloge i koncepcija izgradnje pilot-postrojenja za proizvodnju anhidrida sirćetne kiseline u okviru MSK Kikinda'', MSK Kikinda, 2012 (Rukovodilac kontrole: dr A. Orlović)
 • Glavni projekat (kao profesionalni ekspert) ''Remedijacija kontaminiranog zemljišta na lokaciji FAS-a procesom termičke desorpcije'', Veolia, RS i FIAT Automobili Srbija, Kragujevac”, 2010-2011 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlovic)
 • Tehnička kontrola projekta ''Prethodna studija opravdanosti delimične zamene sirovina za proizvodnju metanola I sirćetne kiseline sa / bez povećanja kapaciteta I razvoja proizvodnog programa'', MSK Kikinda, 2012 (Rukovodilac kontrole: dr A. Orlović)
 • Prethodna studija izvodljivosti (kao profesionalni ekspert) ''Mogućnost proširenja proizvodnje bazirane na prirodnim materijalima'', Galenika-Fitofarmacija, Proizvodnja pesticida”, 2006-2007 (Rukovodilac projekta: dr A. Orlović)

Patenti i tehnička rešenja

 • Aleksandar Orlović, Đorđe Janaćković, Sandra Glišić, Jelena Paljnik, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Valentina Vasović, Tehničko rešenje: ''Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB-a) prisutnih u izolacionom ulju'', rađeno za Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, 2015.
 • Aleksandar Orlović, Đorđe Janaćković, Sandra Glišić, Jelena Paljnik, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Valentina Vasović, Tehničko rešenje: ''Eksperimentalno postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB-a) prisutnih u izolacionim uljima'', rađeno za Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, 2015.
 • Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Žižović, Sandra Glišić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, ''Tehničko rešenje procesa nekatalitičke sinteze metil estara masnih kiselina-MEMK'', Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2006)
 • Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Žižović, Sandra Glišić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, ''Hetrerogeno katalizovani postupak sinteze metilestara masnih kiselina-MEMK'', Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2006)
 • Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Žižović, Sandra Glišić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, ''Tehnološki postupak pripreme heterogenog katalizatora za sintezu metilestra masnih kiselina – MEMK na povišenim temperaturama i pritiscima'', Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2007).

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Modelovanje kinetike procesa adsorpcije levulinske kiseline iz izolacionog ulja različitog stepena ostarelosti primenom adsorbenata, Dejan Kolarski, 27.09.2019.
 • Tehno-ekonomska analiza obrade ostarelih i korozivnih mineralnih izolacionih ulja primenom različitih adsorbenata, Katarina Jakovljević, 27.09.2019.
 • Simulacija rada reaktorske kaskade za uklanjanje acetilena iz etilen-etanske struje, Veljko Novakov, 27.09.2019.
 • Simulacija rada procesa hidrotritinga otpadnog biljnog ulja vodonikom za dobijanje mlaznog biogoriva, Tijana Čarapić, 20.09.2019.
 • Simulacija rada reaktora za katalitičku obradu srednjih destilata nafte vodonikom na nivou čestice katalizatora, Sanja Petkovski, 28.09.2018.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj temperature reakcije na proizvodnju metanola iz sinteznog gasa, Anđela Cvetković, 30.09.2020.
 • Simulacija rada primarne prerade nafte-uticaj procesnih parametara na efikasnost i proizvodnost vakuum destilacije, Nina Blagojević, 30.09.2020.
 • Simulacija proizvodnje biodizela uz korišćenje mešovitih oksida mangana i lantana i mangan (II) karbonata kao heterogenog katalizatora, Pavle Jovanović, 11.09.2020.
 • Simulacija rada primarne prerade nafte - atmosferska i vakuum destilacija, Anja Stevanović, 30.09.2019.
 • Simulacija rada Haber - Bosch procesa sinteze amonijaka, Tina Stanković, 30.09.2019.
 • Uticaj procesnih parametara i tipa sirove nafte na proces atmosferske destilacije, Dejan Kolarski, 27.09.2018.
 • Uticaj procesnih i reaktorskih parametara na alkalno katalizovanu proizvodnju biodizela sa NaOH katalizatorom, Đorđe Marić, 27.09.2018.

Usavršavanja

 • 2003-Diplomirani hemijski imženjer (dipl.hem.inž.), Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2004 - EU SOCRATES Intensive Programme, High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry, The Working Party on High Pressure Technology of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Barcelona, Spain
 • 2004 - International summer schools (ISS), Instrumental analysis-GCMS, Novi Sad, Serbia (coordinated by Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Spiteller, Coordinator of the project Center of Applied Spectroscopy at INFU - Institute of Environmental Research, Dortmund University of Technology, Germany and founded by DAAD, Germany)
 • 2006-Magistar tehničkih nauka (Mr.hem.inž.), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2006 - Degree of professional consultant, UNIDO project ''Clean production'', United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)
 • 2009 - Doktor tehničkih nauka (Dr.hem.inž.), Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2011 - Introductory Diploma in Leadership and Management, Leadership and Management, title of final work: ''Improving methods and management style of leadership to effective management in higher education institution”, NVQ level 5, Institute of Leadership and Management, London, UK.
 • 2014 - Course for senior level: Understanding grids, smart grids and microgrids, Green Power Academy, Training certificate 14 CPD hours, Attended and completed.

Ostali značajni podaci

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Glisic

Članstvo u profesionalnim i strukovnim organizacijama

 • AEEC member of the European Energy Centre (EEC), United Kingdom
 • Član Srpskog Hemijskog Društva - Serbian chemical society
 • Član Saveza hemijskih inženjera Srbije - Association of chemical engineers (Serbia)
 • The International Society for Advancement of Supercritical Fluids
 • UNIDO Certified Cleaner Production expert
 • The member of the editorial board of International Journal of Pharma & Bio Sciences (IJPBS)
 • Member of the editorial board of CI&CEQ from 2006-2012 (Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly)

Lična prezentacija