Navigacija

HPI48 - Polimerno reakciono inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Polimerno reakciono inženjerstvo
Akronim HPI48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uslov za slušanje: 120 ESPB; Uslov za polaganje: položen ispit iz predmeta Osnovi reaktorskog inženjerstva Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je proširivanje znanja stečenih u prethodnom kursu (Osnovi reaktorskog inženjerstva) iz oblasti neizotermnog rada reaktora kao i analiza koncepta realnih reaktora. Takođe, cilj predmeta je upoznavanje studenata sa principima polimernog reakcionog inženjerstva uz prikaz najvažnijih postupaka u industriji polimera, sa posebnim osvrtaom na proizvodnju masovnih polimera, poliolefina, polistirena i polivinilhlorida. Studenti će biti upoznati sa novim trendovima u procesima polimerizacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti su sposobni sa samostalno rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti analize rada i projektovanja hemijskih reaktora u polimernom inženjerstvu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hemijski reaktori u industrijskim procesima; Višestruka stacionarna stanja i histerezis kod neizotermnog protočnog reaktora sa idealnim mešanjem; Stabilnost višestrukog stacionarnog stanja, fazni dijagram i bifurkaciona analiza; Optimalan način izvođenja neizotermnih procesa; Realni hemijski reaktori i analiza rada; Uvod u procese polimerizacije; Polimerizacija preko slobodnih radikala: homogeni sistemi; Polimerizacija preko slobodnih radikala: heterogeni sistemi; Polimerizacije u suspenziji; Polimerizacije u emulziji; Stupnjevita polimerizacija; Polimerno reakciono inženjerstvo: rad i performanse reaktora.
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave obrađuju se primeri iz oblasti: Višestruka stacionarna stanja i histerezis kod neizotermnog protočnog reaktora sa idealnim mešanjem; Stabilnost višestrukog stacionarnog stanja, fazni dijagram i bifurkaciona analiza; Optimalan način izvođenja neizotermnih procesa; Realni hemijski reaktori i analiza rada.
  Literatura
  1. Skripte: Projektovanje industrijskih katalitičkih reaktora. A. Orlović
  2. Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora. Octave Levenspiel (prevod G. Jovanović i N. Čatinović), Tehnološko-metalurški fakultet 1991.
  3. Elements of chemical reaction engineering. S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  4. Meyer T., Keurentje J. (Eds.). Handbook of Polymer Reaction Engineering. Wiley 2005.
  5. H.U. Moritz, W. Pauer (Eds). Polymer Reaction Engineering: 9th International Workshop (Macromolecular Symposia). Wiley-VCH, 302 (2011) 1-304.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri (dimenzionisanje hemijskih reaktora). Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari