Navigacija

HOH39 - Osnovi petrohemijskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi petrohemijskog inženjerstva
Akronim HOH39
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uvod u HI Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa osnovnim tehnološkim konceptima tehnologije prerade nafte i petrohemije. U okviru kursa se izučavaju i često zastupljeni uređaji petrohemijskih procesa: razmenjivači toplote, destilacione kolone, cevovodi i uređaji za transport fluida.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa tehnološkim konceptima tehnologije prerade nafte i petrohemije. U okviru kursa se stiču praktična znanja koja studentima omogućuju da nakon završetka kursa budu sposobni da samostalno analiziraju petrohemijske procese korišćenjem odgovarajućih računskih procedura.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Prerada nafte, Tehnološka blok šema rafinerija nafte, Rafinerijski proizvodi kao sirovine petrohemijske industrije, Hemijsko inženjerska analiza i struktura petrohemijskih procesa, Analiza procesa sinteze metanola, Analiza procesa sinteze stirola, Ušteda energije u petrohemijskim procesima, Kaskadno iskorišćenje toplotne energije, Funkcija radne sposobnosti, Eksergija i eksergetski bilans, Princip toplotne pumpe u petrohemijskim procesima, Separacioni procesi u petrohemiji, Uređaji za prenos toplote, Dimenzionisanje razmenjivača toplote, Uređaji sa mešanjem i prenos toplote u uređajima sa mešanjem, Uređaji za transport fluida, Cevovodi i elementi cevovoda.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih primera iz nabrojanih oblasti i samostalna izrada projektnog zadatka uz konsultacije sa nastavnikom.
  Literatura
  1. Petrohemija, Knjiga I i II, D. Stevančević, Tehnološki fakultet-Institut za petrohemiju, gas, naftu i hemijsko inženjerstvo, Novi Sad, 1980..
  2. The Chemistry and Technology of Petroleum; J.G. Speight; Marcel Dekker Inc 1990
  3. Dimenzioniranje uređaja procesne kemijske industrije; E. Beer; SKTH Zagreb 1980
  4. Process Heat Transfer; D. Kern; McGraw-Hill 1950
  5. Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers; P.A. Schweitzer, McGraw-Hill 1979
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe i samostalna izrada projektnog zadatka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti 40
  Kolokvijumi 20
  Seminari