Navigacija

14MHOH8 - Tehnologija naftnih i alternativnih motornih goriva

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija naftnih i alternativnih motornih goriva
Akronim 14MHOH8
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje stručnih znanja iz tehnologije motornih goriva, kako onih dobijenih iz nafte tako i alternativnih goriva. U okviru predmeta se stiču znanja iz hemijskih osnova ovih tehnologija i procesnih specifičnosti ovih tehnologija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli detaljnija znanja iz oblasti motornih goriva i tehnologija za njihovu proizvodnju. Studenti su upoznati sa procesnim šemama ovih procesa, ključnim delovima procesa (reaktorima), specifičnostima reakcija (kataliza) i sa simulacijom ovih procesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Katalitički kreking, katalitički reforming, hidrokreking, hidrotriting, koking, hidrokreking vakuum ostatka; Fischer-Tropsch sinteza; Sinteza biodizela i bioetanola; Sintetska nafta iz uglja, bituminoznog peska i uljnog škriljca.
  Sadržaj praktične nastave UNISIM softver za procesne simulacije; Sinteza procesne šeme; Simulacija u stacionarnim uslovima; Dinamičke simulacije rafinerijskih procesa
  Literatura
  1. The chemistry and technology of petroleum; J.G. Speight, Marcel Dekker Inc 1990.
  2. Refining Processes Handbook; S. Parkash, Elsevier, 2003.
  3. Elements of chemical reaction engineering; S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  4. UNISIM Tutorial.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe korišćenjem procesnog simulatora
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti 30
  Kolokvijumi
  Seminari 30