Navigation

доц. др Сандра Глишић

Доцент
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 504

011/3303707
локал707
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеOctober 10, 2022

Област интересовања

 • Гас, нафта и обновљиви извори енергије
 • Моделовање и симулација процеса под високим притисцима и температурама.
 • Фазна равнотежа и термодинамичке особине система под високим притисцима и температурама.
 • Кинетичко моделовање уз коришћење оптимизационих, нумеричких метода.
 • Дизајн процеса и енергетска ефикасност са техно-економском анализом.
 • Заштита животне средине: ремедијационе технологије за нафтни отпад, зауљено земљиште, загађење мора и водотокова, итд.
 • Примена наткритичних флуида: екстракција биљног материјала и добијање фармацеутски вредних екстраката - оптимизација процеса, моделовање и симулација процеса, антимикробна активност; процесирање наноструктурних материјала применом наткритичног флуида.
 • .

Предмети

14МХОХ814MHOH8 - Petroleum derived and alternative fuels technology
14ХНХ41114HNH411 - Process Design in Inorganic Chemical Technology
14ХОХ41314HOH413 - Environmental Impact Assessment
14ХПИ42114HPI421 - Process Design in Polymer Engineering
22Д12822D128 - Multiphase Chemical Reactor Design
22МИР22MIR - Industrial reactors
22МПХР22MPHR - Projektovanje hemijskih reaktora
22МТНАМ22MTNAM - Petroleum derived and alternative fuels technology
ЗП31ZP31 - Elements of Reactor Design
ЗП44ZP44 - Professional practice
ЗП47ZP47 - Chemical Reactor Design
ХОХ39HOH39 - Introduction to petrochemical engineering
ХОХ412HOH412 - Process Design in Organic Chemical Technology

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Сандра Глишић, Dusan Misic, Марко Стаменић, Jelena Asanin, Ирена Жижовић, and Dejan Skala, Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Carrot Fruit Essential Oil – Chemical Composition and Antimicrobial Activity, FOOD CHEMISTRY, 105, 2007, pp. 346-352

Књиге

 1. Сандра Глишић, Технолошко пројектовање процеса производње биодизела, помоћни уџбеник, Технолошко металуршки факултет, 2022, 80; ISBN 978-86-7401-383-0

Шири списак радова

Учешће у научним пројектима

 • Пројекат Интегрална и интердисциплинарна истраживања ИИИ45019 (као виши научни сарадник) Министарство за Науку и Технолошки развој ''Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава”, Технолошко металуршки факултет, Београд 2011-2016 (Руководилац пројекта - др Ђ. Јанаћковић)
 • Међународни пројекат (као научни сарадник) FP7 REGPOT NANOTECH FTM, GRANT AGREEMENT 245916 ''Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre”, TMF, Belgrade 2010-2013 (Rukovodilac projekta - др Ђ. Јанаћковић)
 • Пројекат Фундаменталних Истраживања (као научни сарадник), Министарства за Науку и Заштиту Животне Средине, Република Србија, 142073: ''Изолација, карактеризација, биолошка активност и трансформација природних једињења у наткритичном флуиду, микроталасима и ултразвуку'', 2006-2010 (Руководилац пројекта – др Д. Скала)
 • Пројекат EUREKA (међународни, као истраживач сарадник) E!3524-POLY-COMP, ''Polymer matrix and mineral filler compatibility for the production of industrial articles with improved properties'', Eureka kancelarija, 2006-2008 (Руководилац пројекта – Др П. Ускоковић)
 • Пројекат: ''Стратегија увођења Чистије производње у Републици Србији'', Министарства за Науку и Заштиту Животне Средине, Република Србија, 2006-2007 (Координатор пројекта – Др М. Јовановић) као национални експерт УНИДО-а.
 • Пројекат Технолошког Развоја, Министарства за Науку и Заштиту Животне Средине, Република Србија, 6742: ''Развој нових технологија за производњу биодизела'', 2005-2007 (Руководилац пројекта – др Д. Скала) као истраживач-сарадник.
 • Пројекат Министарства за Науку и Заштиту Животне Средине, Република Србија ''Зелена хемија – Основ за развој нових материјала, синтезе и инжењерства процеса'', (2004-2005) (Руководилац пројекта – др Д. Скала) као истраживач-приправник.

Руковођење стручним пројектима

Пројекат (као професионални експерт и руководилац) ''Phase equilibria in FHR biodiesel reactor: Simulation and modeling'', Flint Hills Resources, LP, Wichita, KS, USA, 2012 (Руководилац пројекта: дr С.Глишић)

Учешће у стручним пројектима

 • Главни технолошки пројекат (као професионални експерт) ''Мобилно постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља'', Електротехнички Институт Никола Тесла, Београд, 2014 (Руководилац пројекта: др А. Орловић)
 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта (као професионални експерт) ''Деконтаминација ПЦБ (PolyChlorinated Biphenyls) контаминираних трансформатора и изолационих уља мобилним постројењем'', (као професионални експерт) Електротехнички Институт Никола Тесла, Београд, 2013-2014 (Руководилац пројекта: др А. Орловић)
 • Идејни технолошки пројекат (као професионални експерт) ''Мобилно постројење за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља'', Електротехнички Институт Никола Тесла, Београд, 2012 (Руководилац пројекта: др А. Орловић)
 • Студија затеченог стања (као професионални експерт) ''Затечено стање нафтних муљева и зауљеног земљишта на објектима НИС а.д.'', НИС Газпром Нефт, 2012, (Руководилац пројекта: др А. Орловић).
 • Студија изводљивости (као професионални експерт) ''Студија изводљивости трајног збрињавања нафтних муљева и зауљеног земљишта у НИС а.д. Нови Сад'', НИС Газпром Нефт, 2012, (Руководилац пројекта: др А. Орловић).
 • Главни технолошки пројекат (као професионални експерт) ''Ремедијација контаминираног земљишта на локацији ФАС-а процесом термичке десорпције'', Веолиа, РС и ФИАТ Аутомобили Србија, 2011 (Руководилац пројекта: др А. Орловић).
 • Техничка контрола пројекта ''Технолошко-техничке подлоге и концепција изградње пилот-постројења за производњу анхидрида сирћетне киселине у оквиру МСК Кикинда'', МСК Кикинда, 2012 (Руководилац контроле: др А. Орловић)
 • Главни пројекат (као професионални експерт) ''Ремедијација контаминираног земљишта на локацији ФАС-а процесом термичке десорпције'', Веолиа, РС и ФИАТ Аутомобили Србија, Крагујевац”, 2010-2011 (Руководилац пројекта: др А. Орловиц)
 • Техничка контрола пројекта ''Претходна студија оправданости делимичне замене сировина за производњу метанола И сирћетне киселине са / без повећања капацитета И развоја производног програма'', МСК Кикинда, 2012 (Руководилац контроле: др А. Орловић)
 • Претходна студија изводљивости (као професионални експерт) ''Могућност проширења производње базиране на природним материјалима'', Галеника-Фитофармација, Производња пестицида”, 2006-2007 (Руководилац пројекта: др А. Орловић)

Патенти и техничка решења

 • Александар Орловић, Ђорђе Јанаћковић, Сандра Глишић, Јелена Паљник, Јелена Лукић, Драгиња Михајловић, Валентина Васовић, Техничко решење: ''Мобилно индустријско постројење за деконтаминацију енергетских трансформатора разградњом поли-хлорованих бифенила (PCB-a) присутних у изолационом уљу'', рађено за Јавно предузеће Електропривреда Србије, 2015.
 • Александар Орловић, Ђорђе Јанаћковић, Сандра Глишић, Јелена Паљник, Јелена Лукић, Драгиња Михајловић, Валентина Васовић, Техничко решење: ''Експериментално постројење за деконтаминацију енергетских трансформатора разградњом поли-хлорованих бифенила (PCB-a) присутних у изолационим уљима'', рађено за Јавно предузеће Електропривреда Србије, 2015.
 • Дејан Скала, Александар Орловић, Ирена Жижовић, Сандра Глишић, Марко Стаменић, Ивана Лукић, ''Техничко решење процеса некаталитичке синтезе метил естара масних киселина-МЕМК'', Пројекат 6742Б МНЖЖС, НИС Рафинерија Панчево и ТМФ, Београд (2006)
 • Дејан Скала, Александар Орловић, Ирена Жижовић, Сандра Глишић, Марко Стаменић, Ивана Лукић, ''Хетрерогено катализовани поступак синтезе метилестара масних киселина-МЕМК'', Пројекат 6742Б МНЖЖС, НИС Рафинерија Панчево и ТМФ, Београд (2006)
 • Дејан Скала, Александар Орловић, Ирена Жижовић, Сандра Глишић, Марко Стаменић, Ивана Лукић, ''Технолошки поступак припреме хетерогеног катализатора за синтезу метилестра масних киселина – МЕМК на повишеним температурама и притисцима'', Пројекат 6742Б МНЖЖС, НИС Рафинерија Панчево и ТМФ, Београд (2007).

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, карактеризација и испитивање ренијум/паладијум аерогел и ксерогел катализатора за реакције десулфуризације дибензотиофена и супституисаног 4,6-диметил дибензотиофена у присуству водоника, Драгана Прокић Видојевић, 23.09.2022.

Мастер академске студије

 • Утицај притискa и температуре на реакцију хидродесулфуризације дибензотиофена у реактору за хидрообраду средњих дестилата нафте катализоване RePd Ti-HMS катализатором, Анђела Цветковић, 08.03.2022.
 • Моделовање кинетике процеса адсорпције левулинске киселине из изолационог уља различитог степена остарелости применом адсорбената, Дејан Коларски, 27.09.2019.
 • Техно-економска анализа обраде остарелих и корозивних минералних изолационих уља применом различитих адсорбената, Катарина Јаковљевић, 27.09.2019.
 • Симулација рада реакторске каскаде за уклањање ацетилена из етилен-етанске струје, Вељко Новаков, 27.09.2019.
 • Симулација рада процеса хидротритинга отпадног биљног уља водоником за добијање млазног биогорива, Тијана Чарапић, 20.09.2019.
 • Симулација рада реактора за каталитичку обраду средњих дестилата нафте водоником на нивоу честице катализатора, Сања Петковски, 28.09.2018.

Основне академске студије

 • Утицај температуре на принос и селективност добијања зеленог дизела из коришћених биљних уља у рафинеријским условима, Теодора Леополд, 30.09.2022.
 • Одређивање кинетичких параметара реакције хидрообраде триглицерида и симулација процеса, Јана Томић, 29.09.2022.
 • Синтеза метанола из синтезног гаса добијеног процесом гасификације биомасе - утицај састава синтезног гаса и утицај односа водоника и синтезног гаса на принос метанола, Нина Сотировић, 23.04.2021.
 • Утицај температуре реакције на производњу метанола из синтезног гаса, Анђела Цветковић, 30.09.2020.
 • Симулација рада примарне прераде нафте-утицај процесних параметара на ефикасност и производност вакуум дестилације, Нина Благојевић, 30.09.2020.
 • Симулација производње биодизела уз коришћење мешовитих оксида мангана и лантана и манган (II) карбоната као хетерогеног катализатора, Павле Јовановић, 11.09.2020.
 • Симулација рада Haber - Bosch процеса синтезе амонијака, Тина Станковић, 30.09.2019.
 • Симулација рада примарне прераде нафте - атмосферска и вакуум дестилација, Ања Стевановић, 30.09.2019.
 • Утицај процесних параметара и типа сирове нафте на процес атмосферске дестилације, Дејан Коларски, 27.09.2018.
 • Утицај процесних и реакторских параметара на алкално катализовану производњу биодизела са NaOH катализатором, Ђорђе Марић, 27.09.2018.

Усавршавања

 • 2003-Дипломирани хемијски имжењер (дипл.хем.инж.), Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • 2004 - EU SOCRATES Intensive Programme, High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry, The Working Party on High Pressure Technology of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Barcelona, Spain
 • 2004 - International summer schools (ISS), Instrumental analysis-GCMS, Novi Sad, Serbia (coordinated by Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Spiteller, Coordinator of the project Center of Applied Spectroscopy at INFU - Institute of Environmental Research, Dortmund University of Technology, Germany and founded by DAAD, Germany)
 • 2006-Магистар техничких наука (Мр.хем.инж.), Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • 2006 - Degree of professional consultant, UNIDO project ''Clean production'', United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)
 • 2009 - Доктор техничких наука (Др.хем.инж.), Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 - Introductory Diploma in Leadership and Management, Leadership and Management, title of final work: ''Improving methods and management style of leadership to effective management in higher education institution”, NVQ level 5, Institute of Leadership and Management, London, UK.
 • 2014 - Course for senior level: Understanding grids, smart grids and microgrids, Green Power Academy, Training certificate 14 CPD hours, Attended and completed.

Остали значајни подаци

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Glisic

Чланство у професионалним и струковним организацијама

 • AEEC member of the European Energy Centre (EEC), United Kingdom
 • Члан Српског Хемијског Друштва - Serbian chemical society
 • Члан Савеза хемијских инжењера Србије - Association of chemical engineers (Serbia)
 • The International Society for Advancement of Supercritical Fluids
 • UNIDO Certified Cleaner Production expert
 • The member of the editorial board of International Journal of Pharma & Bio Sciences (IJPBS)
 • Member of the editorial board of CI&CEQ from 2006-2012 (Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly)

Лична презентација