Navigacija

ZP31 - Osnovi reaktorskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi reaktorskog inženjerstva
Akronim ZP31
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uslov za slušanje: 90 ESPB; Uslov za polaganje: položeni ispiti iz predmeta Matematika 2, Diferencijalne jednačine i Uvod u HI Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja iz oblasti reaktorskog inženjerstva koja obuhvataju poznavanje: koncepta idealnih reaktora, rešavanje projektnih jednačina idealnih reaktora, neizotermni i nestacionarni rad idealnih reaktora, analizu kinetičkih podataka i dimenzionisanje reaktora za složene reakcione sisteme.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti su sposobni sa samostalno rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti laboratorijskog i industrijskog rada hemijskih reaktora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Materijalni bilansi idealnih reaktora; Hemijske reakcije i kinetički izrazi za brzinu hemijske reakcije; Dimenzionisanje idealnih reaktora i poređenje efikasnosti; Nestacionaran rad idealnih reaktora; Prikupljanje eksperimentalnih kinetičkih podataka i njihova analiza; Cevni reaktor sa reciklom i autokatalizovane reakcije; Neizoterman rad idealnih reaktora; Dimenzionisanje neizotermnih reaktora; Projektovanje reaktora za složene reakcije.
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave obrađuju se primeri iz oblasti: Materijalni bilansi idealnih reaktora; Dimenzionisanje idealnih reaktora; Ekonomika rada hemijskih reaktora; Nestacionaran rad idealnih reaktora; Prikupljanje eksperimentalnih kinetičkih podataka i njihova analiza; Cevni reaktor sa reciklom i autokatalizovane reakcije; Neizoterman rad idealnih reaktora; Dimenzionisanje neizotermnih reaktora; Projektovanje reaktora za složene reakcije.
  Literatura
  1. Osnovi reaktorskog inženjerstva. Irena Žižović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 2010., ISBN 978-86-4701-268-0
  2. Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora. Octave Levenspiel (prevod G. Jovanović i N. Čatinović), Tehnološko-metalurški fakultet 1991.
  3. Interne skripte: Osnovi reaktorskog inženjerstva, Dejan Skala
  4. Elements of chemical reaction engineering. S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  5. The Chemical Reactor Omnibook. Octave Levenspiel, OSU 1979.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri (dimenzionisanje hemijskih reaktora). Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 55
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari