Navigacija

14HPI421 - Projektovanje procesa u polimernom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje procesa u polimernom inženjerstvu
Akronim 14HPI421
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. Odslušani Osnovi projektovanja. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Opšti cilj je razvoj znanja i veština projektovanja tehnoloških procesa (proizvoda i postrojenja). Pojedinačni ciljevi su a) savladavanje elemenata teorije projektovanja koji se odnose na izradu tehnoloških projekata, posebno: kapacitet postrojenja i njegovih pojedinačnih delova, izbor tehnoloških postupaka, opreme i rešenja, obezbeđenje i potrošnja energije i fluida, kadrovske potrebe, planiranje realizacije itd. te ekonomski izraz tehničko tehnoloških elemenata; b) razvoj veština korišćenja računarskih aplikacija koje su podrška u projektovanju c) timska izrada stručnog rada na nivou odabranog generalnog tehnološkog projekta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima i veštinama praktične primene procesnog proizvodnog hemijskog inženjerstva. Sposobnost da se izradi odgovarajući tehnološki projekat u izabranoj oblasti. Sposobnost proračuna troškova procesa, postrojenja i projekta. Iskustvo u timskom radu, valjanom uobličavanju projekta i njegovoj prezentaciji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi teorije projektovanja: Problemski projektni zadatak. Detaljni projektni zadatak. Elementi projektnog zadatka. Elementi tehnološkog projekta. Osnovne aktivnosti u izradi tehnološkog projekta. Program proizvodnje i kapacitet. Kvalitet proizvoda. Tehnološki proces (hemizam, tehnološka koncepcija, jedinični materijalni bilans, procesne šeme). Bilansi materijala. Kvalitet sirovina. Skladištenje i pakovanje. Buduće proširenje. Energija i fluidi. Lista opreme. Dispozicija opreme i objekata. Kontrola i upravljanje. Akreditovana laboratorija. Tretman otpada i zaštita. Kadrovi i organizacija. Plan realizacije. Procene ulaganja. Proračun cene koštanja.
  Sadržaj praktične nastave Uvodne osnove za pojedinačnu oblast hemijskog inženjerstva u kojoj studenti u okviru nastave na predmetu izrađuju generalni tehnološki projekat. Povezivanje stečenih znanja stručnih predmeta profila sa problemom koji projekat rešava. ; ; Korišćenje računarskih aplikacija koje su podrška u projektovanju. ; ; Analiza studija slučaja projekata iz oblasti industrije polimera. Studijske posete odabranim postrojenjima i fabrikama (opciono). ; ; Rad u radionici: Studenti timski izrađuju stručni rad na nivou generalnog tehnološkog projekta rešavajući izabrani tipski problem profila koji pohađaju: PI. Formiranje mešovitih projektnih timova (opciono). Vežbanje uloge rukovodioca projekta. Formulisanje projektnih zadataka. Formulisanje hemizma i tehnološke koncepcije. Izrada tehnološke šeme. Izrada rasporeda opreme i dijagrama tokova materijala (opciono). Formulisanje koncepta procesnog upravljanja i laboratorijske kontrole kvaliteta. Izrada bilansa. Proračun skladišta. Izrada plana realizacije. Izrada proračuna cene koštanja. Uobličavanje stručnog rada na nivou generalnog tehnološkog projekta. ; ; Priprema prezentacije za timsku odbranu stručnog rada na nivou generalnog tehnološkog projekta. ;
  Literatura
  1. M. Jovanović, “Osnovi tehnološkog projektovanja”, UHTS, Beograd, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. M. Jovanović, Z. Popović, “Razvoj procesa: Procesna ekonomika sa studijama slučaja hemijske tehnologije”, SHTS, Beograd, 2003. (ISBN 86-7558-174-2).
  3. Važeća regulativa, standardi i tehnički propisi.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, rad u radionici, diskusija o projektnim rešenjima, timska izrada stručnog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari