Navigacija

prof. dr Simonida Tomić

Redovni profesor
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 518

011/3303630
Naučna oblast Polimerno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 18. januar 2017.

Oblast interesovanja

Polimerni biomaterijali prirodnog i sintetskog porekla: sinteza, struktura i svojstva polimernih sistema koji se primenjuju u biomedicini-biodegradabilni polimeri, bioaktivni polimerni materijali i "inteligentni" polimerni sistemi osetljivi na delovanje stimulansa iz spoljašnje sredine-pH i temperaturno osetljivi hidrogelovi. Nanohibridni polimerni biomaterijali za primenu u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova i bioaktivnih agenasa. Antimikrobni polimerni biomaterijali. Biokompatibilnost i hemokompatibilnost biomaterijala.

Predmeti

14D160 14D160 - Polimerni biomaterijali
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IIM48 14IIM48 - Adhezivi
14MIMBMP 14MIMBMP - Biomedicinski polimerni materijali
14MHPI12 14MHPI12 - Polimerni biomaterijali
BBI310 BBI310 - Biomaterijali
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MIMF11 MIMF11 - Biomaterijali
HPI48 HPI48 - Polimerno reakciono inženjerstvo
HFI49 HFI49 - Biomaterijali

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Širi spisak radova

Rukovođenje naučnim projektima

Intelligent Scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration (Trilateral project Serbia-Slovenia-Switzerland, SCOPES-Swiss National Science Foundation) IZ73ZO_152327/1 (sept 2014-sept 2017)

Učešće u naučnim projektima

 • Supporting Radiation Synthesis and the Characterization of Nanomaterials for Health Care, Environmental Protection and Clean Energy Applications International Atomic Energy Agency (Project RER/8/014)
 • Radiolytically Synthesized Hybrid Nanosistems for Bio-Nano Technology as a part of Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Application, International Atomic Energy Agency (Project F23028)
 • Sinteza, strukture i svojstva polimera i polimernih materijala, MNTR 02E11
 • Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, I.3.1883
 • Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala, MNTR 1431
 • Sinteza, modifikovanje i karakterisanje sintetskih i prirodnih polimernih materijala, MNTR 1948
 • Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija, MNTR 145072
 • Razvoj nanokompozita na bazi hidrogrelova za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji, MNTR 19027
 • Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inzenjerstvu tkiva, MNTR 172026
 • Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita, MNTR 172062

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona), Bojana Krezović, 20.09.2017.
 • Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala, Jovana Vuković, 14.07.2016.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih hidrogelova na bazi akrilata za uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora, Katarina Antić, 13.07.2016.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2-hidroksialkil akrilata i itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje oksaprozina, Marija Babić, 24.02.2016.

Master akademske studije

 • Antimikrobna svojstva polimernih matrica na bazi alginata, želatina 2-hidroksietil metakrilata, sa ugrađenim medom i kurkuminom, Isidora Arsenijević, 24.09.2020.
 • Ispitivanje temperaturne osetljivosti, poroznosti i degradacije polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina i meda, Kristina Nikolić, 17.09.2020.
 • Ispitivanje pH osetljivosti, kinetičkih parametara bubrenja i parametara mreže polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina i meda, Nikola Demonjić, 17.09.2020.
 • Sinteza i karakterisanje polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina, alginata, meda i kurkumina za primenu u regeneraciji tkiva, Ivana Vučinić, 30.09.2019.
 • Sinteza i karakterisanje polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata za primenu u regeneraciji tkiva, Ana Džinović, 28.09.2015.
 • Antimikrobna svojstva hidrogelova na bazi itakonske kiseline, Maja Kuzmanović, 18.07.2013.
 • Uticaj poli(vinil pirolidona) na difuziona i mehanička svojstva poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina)/poli(vinil pirolidon) hidrogelova, Neda Malešić, 16.07.2013.
 • Kontrolisano otpuštanje jona srebra(I), bakra(II) i cinka(II) iz hibridnih hidrogelova na bazi (met)akrilata, Jelena Rusmirović, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Biokompatibilnost i antimikrobna svojstva hidrogelova na bazi srebro(I) jona i akrilata, Ksenija Karanović, 18.09.2020.
 • Ispitivanje pH- i temperaturne osetljivosti polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina, alginata i meda, Tamara Cvijović, 17.09.2020.
 • Difuziona i antimikrobna svojstva poli(amino estara) na bazi gama- aminobuterne kiseline, Kristina Nikolić, 30.09.2019.
 • Ispitivanje pH osetljivog bubrenja i antimikrobnih svojstava srebro/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Milica Topalović, 20.09.2019.
 • Ispitivanje strukturnih svojstava, bubrenja i degradacije poli(amino estara) na bazi gama-aminobuterne kiseline, Nikola Demonjić, 10.07.2019.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi diakrilata i glicina za kontrolisano otpuštanje cefaleksina, Sofija Nikolić, 09.07.2019.
 • Ispitivanje zavisnosti bubrenja i degradacije polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina i alginata od sastava, Isidora Arsenijević, 21.03.2019.
 • Kontrolisano otpuštanje srebro(I) jona iz srebro/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova-profili, kinetika i parametri, Nataša Stajkovac, 25.09.2018.
 • Ispitivanje strukturnih svojstava, bubrenja i degradacije polimernih matrica na bazi (met)akrilata i poli(amino estara), Maja Marković, 23.02.2018.
 • Ispitivanje strukturnih, morfoloških i mehaničkih svojstava polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil metakrilata, želatina i alignata, Ivana Vučinić, 30.09.2017.
 • Kontrolisano otpuštanje diklofenaka iz polimernih matrica na bazi akrilata-uticaj na strukturna svojstva i bubrenje, Vera Velimirović, 12.04.2017.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje Loksoprofena, Kristina Jovanović, 04.05.2015.
 • Ispitivanje bubrenja i kontrakcije poli(2-hidroksipropil akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova u pH sredinama koje odgovaraju fiziološkim vrednostima, Bojana Anić, 30.09.2013.
 • Uticaj sadržaja poli(vinil pirolidona) na parametre mreže poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina/poli(vinil pirolidon)) hidrogelova, Dragana Mojić, 13.12.2012.
 • Analiza difuzije leka u hidrogelovima na bazi poli(met(akrilata)) primenom matematičkih modela, Neda Malešić, 04.07.2012.
 • Ispitivanje profila i kinetike kontrolisanog otpuštanja jona srebra i bakra iz srebro i bakar/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Ivana Đurđević, 12.09.2011.
 • Uticaj jona bakra na difuziona svojstva bakar/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Ivana Dinić, 12.09.2011.
 • Ispitivanje uticaja jona srebra na morfologiju srebro/poli(2-hidroksietilmetakrilat/poli(etilen glikol) monoakrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Jelena Rusmirović, 31.08.2011.

Osnovne studije

 • Uticaj poli(vinil pirolidona) na antimikrobna svojstva poli(2-hidroksietil(met)akrilat/itakonska kiselina)/poli(vinil pirolidon) hidrogelova, Jelena Ivetić, 30.09.2014.
 • Analiza kontrolisanog otpuštanja srebro(I) jona iz poli(2-hidroksietil/itakonska kiselina/poli(alkilen glikol) (met)akrilat)) hidrogelova primenom modelnih jednačina za kinetiku kontrolisanog otpuštanja, Mirjana Savić, 08.11.2013.
 • Ispitivanje pH i temperaturne osetljivosti poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina/poli(vinil pirolidon)) hidrogelova, Tatjana Marković, 30.09.2013.
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava poli(2-hidroksietil(met)akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova, Nevena Čolaković, 24.04.2013.
 • Uticaj jona srebra(I) na pH i temperaturnu osetljivost srebro/poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Nataša Koljenšić, 28.09.2012.
 • Uticaj jona srebra(I) na pH i temperaturnu osetljivost srebro/poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina/poli(alkilen glikol (met)akrilat) hibridnih hidrogelova, Vanja Živković, 11.07.2012.
 • Ispitivanje pH i temperaturne osetljivosti poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina/poli(vinil pirolidon)) hidrogelova, Jelena Đokić, 14.06.2012.
 • Antimikrobna svojstva bakar i cink/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova prema soju bakterija Escherichia coli, Dražen Milovanović, 21.03.2012.
 • Kontrolisano otpuštanje jona srebra iz srebro/poli(2-hidroksietil metakrilat/poli(alkilen glikol) (met)akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Ivana Stojanović, 13.07.2011.
 • Analiza modela za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih agenasa iz hidrogelova na bazi (met)akrilata i itakonske kiseline, Marija Đurić, 07.07.2011.
 • Uticaj jona bakra(II) na pH i temperaturnu osetljivost bakar/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Nemanja Popović, 27.06.2011.
 • Razvoj baze podataka svojstava polimernih materijala, Jelena Janković, 19.04.2011.
 • Ispitivanje pH i temperaturne osetljivosti poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina/poli(etilen glikol)dimetakrilat) hidrogelova, Marijana Zenović, 30.03.2011.
 • Kontrolisano otpuštanje jona cinka iz cink/poli(2-hidroksietilakrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Nataša Stanišljević, 21.03.2011.
 • Antimikrobna svojstva srebro/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hibridnih hidrogelova, Gordana Lišanin, 24.09.2010.
 • Uticaj stepena umreženja hidrogelova na kontrolisano otpuštanje antibiotika iz poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova, Ksenija Pavlović, 23.09.2010.
 • Ispitivanje uticaja sadržaja umreživača na difuziona i mehanička svojstva poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina), Miloš Popović, 14.07.2010.
 • Kontrolisano otpuštanje jona srebra iz srebro/poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova, Ana Radosavljević, 12.07.2010.
 • Ispitivanje Ph i temperaturne osetljivosti poli ( 2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina ) hidrogelova za primenu u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova, Branka Runić, 05.07.2010.
 • Kontrolisano otpuštanje antibiotika iz poli(2-hidroksietil akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova, Branka Veselić, 29.12.2009.
 • Antimikrobna svojstva hidrogelova na bazi metakrilata kompleksiranih sa jonima srebra, Maja Jevtić, 23.09.2009.
 • Kontrolisano otpuštanje antibiotika iz hidrogelova na bazi metakrilata, Jovana Pavlović, 30.12.2008.
 • Uticaj stepena umrežavanja na difuziona, mehanička i biokompatibilna svojstva hidrogelova na bazi metakrilata, Marija Petrović, 26.12.2008.
 • Semi-interpenetrirajuće polimerne mreže na bazi metakrilata i poli(vinil pirolidona), Milica Vuksanović, 12.12.2008.
 • Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi metakrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona), Zorana Rajič, 06.11.2008.
 • Ugradnja srebra u hidrogelove na bazi poli(vinil pirolidona), Jasmina Radulović, 06.11.2008.
 • Hidrogelovi na bazi metakrilata, funkcionalizovanih poli(etilen glikol)a i itakonske kiseline, Ivan Damnjanović, 17.07.2008.