Navigacija

14MHPI12 - Polimerni biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Polimerni biomaterijali
Akronim 14MHPI12
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa polimernim biomaterijalima, načinom dobijanja i testiranja, kao i najznačajnijim primenama ovih materijala u medicini, farmaciji i stomatologiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o savremenim metodama dobijanja, svojstvima i primeni polimernih biomaterijala u medicini, farmaciji i stomatologiji, i dizajniranju medicinskih naprava. Na osnovu ovih znanja sposobni su da izvrše selekciju optimalnog polimernog biomaterijala i metode dobijanja naprave za željenu oblast primene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u biomaterijale-strukturna hijerarhija kod materijala i u biologiji. Fizika i hemija površina biomaterijala. Fizika-struktura i osobine površine. Hemija-reakcije na površinama: hemisorpcija i hidroliza. Sinteza biomaterijala. Polimeri kao biomaterijali: prirodni i sintetički polimeri. Sintetički polimeri. Polisaharidi kao biomaterijali. Hitozan: veza struktura-osobine i biomedicinska primena. Polimeri koji dolaze u kontakt sa krvi. Polimeri kao podloge u ćelijskom inženjerstvu. Hidrogelovi za biomedicinsku i farmaceutsku primenu. Hidrogelovi osetljivi na stimulanse. Polimerni sistemi za otpuštanje lekova. Hidrogelovi kao nosači lekovitih supstanci u sistemima za kontrolisano otpuštanje. Otpuštanje lekova preko kože. Otpuštanje lekova preko mukoznog tkiva. Sistemi za otpuštanje na bazi hitozana: fiziko-hemijkse osobine i farmaceutska primena. Polimerni adhezivi za medicinske primene. Bioadhezivni sistemi za otpuštanje lekova. Dermokozmetička primena polimernih biomaterijala. Biomaterijali u zameni organa. Biokompatibilnost polimernih biomaterijala. Sterilizacija medicinskih naprava. Dizajn i regulativa medicinskih naprava.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracione vežbe iz sinteze i karakterizacije materijala primenom savremenih metoda (FTIR, SEM, AFM, TGA i in vitro ispitivanje u STF). Rešavanje zadataka koji daju uvid u sintezu, svojstva i karakterisanje polimera-oblasti biodegradabilnih polimernih materijala, hidrogelova i sistema kontrolisanog otpuštanja, da bi se stekla što potpunija slika primene materijala u oblasti farmacije i medicine. Statistička analiza podataka (izvori greške, funkcija raspodele, t-test, Fišer-ov test, metoda regresije). Izrada domaćeg i seminarskog rada iz odabrane oblasti ima za cilj da studentima omogući upoznavanje sa najnovijim dostignućima analiziranjem literature i naučnih radova u cilju kompletnijeg sagledavanja ove oblasti.
  Literatura
  1. S. Tomić, J. Filipović, Polimerni biomaterijali, Interni materijal Katedre za OHT, TMF, Beograd, 2013.
  2. Polymeric biomaterials, S. Dimitriu (Ed.), Marcel Dekker, 2013.
  3. Biomaterials-An Introduction, J.B. Park, R.S. Lakes (Eds.), Springer, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, eksperimetalne i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20