Navigacija

BBI310 - Biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biomaterijali
Akronim BBI310
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa veoma značajnom oblasti keramičkih, polimernih i kompozitnih biomaterijala koji se primenjuju u farmaciji, medicini i stomatologiji. Predviđeno je upoznavanje sa najvažnijim tipovima biomaterijala, načinom sinteze i najvažnijim primenama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o strukturi, svojstvima, metodama dobijanja i mogućnostima primene keramičkih, polimernih i kompozitnih biomaterijala. Obrađuju se mogućnosti njihove primene u kontrolisanom otpuštanju lekova, regeneraciji tkiva i proizvodnji implantata u farmaciji, stomatologiji, ortopedskoj i maksilofacijalnoj hirurgiji i specijalnim oblastima. Predmet takođe daje osnove o mehaničkim i površinskim svojstvima ovih materijala kao i biokompatibilnosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi o biomaterijalima, njihova klasifikacija i primena. Keramički biomaterijali. Cementni biomaterijali. Osnovi principa biomineralizacije. Procesi sinteze i karakterizacije keramičkih biomaterijala. Osnovi polimernih biomaterijala. Struktura, svojstva i primena polimernih biomaterijala. Najvažniji prirodni i sintetički polimerni biomaterijali. Mehanička i difuziona svojstva polimernih biomaterijala. Biodegradabilnost i mehanizmi degradacije polimernih biomaterijala. Polimeri osetljivi na delovanje stimulansa iz spoljašnje sredine - „inteligentni hidrogelovi“. Sistemi za kontrolisano otpuštanje lekova na bazi hidrogelova i polimernih mikro- i nanosfera. Bioadhezivni i mukoadhezivni polimeri. Kompozitni biomaterijali. Nanokompozitni biomaterijali. Principi inženjerstva tkiva. Biokompatibilnost. Sterilizacija medicinskih naprava i FDA standardi.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Odabrana poglavlja u knjizi grupe autora u ediciji D. Rakovića i D. Uskokovića: Biomaterijali, ITN-SANU, 2010.
  2. S. Tomić, J. Filipović, Polimerni biomaterijali, Interni materijal Katedre za OHT, TMF, Beograd, 2013.
  3. J.B. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
  4. L.L. Hench, J. Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1998.
  5. S. Dimitriu, Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 30