Navigacija

14IIM48 - Adhezivi

Specifikacija predmeta
Naziv Adhezivi
Akronim 14IIM48
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
    Nastavnik/saradnik (DON)
      Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
      Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
      Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa naukom i inženjerstvom adheziva i zaptivnih masa koji se primenjuju u različitim granama industrije, i u medicini i stomatologiji. Predviđeno je upoznavanje sa najvažnijim prirodnim, sintetičkim i biološkim adhezivima, načinom sinteze, karakterizacije i najvažnijim primenama.
      Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se upoznaju sa osnovnim principima nauke o adheziji-teorijama i mehanizmima adhezije, kao i strukturom, svojstvima, metodama dobijanja, tehnološkim procesima i opremom u proizvodnji adheziva i zaptivnih masa. Na osnovu ovih znanja sposobni su da naprave efikasnu selekciju adheziva i zaptivnih masa za željenu primenu, kao i da izaberu i primene optimalne postupke dobijanja adheziva i zaptivnih masa.
      Sadržaj predmeta
      Sadržaj teorijske nastave Uvod u tehnologiju adheziva. Teorija adhezije. Sile kod adhezije. Kvašenje. Rad adhezije. Teorije adhezije. Površinski tretmani. Promoteri adhezije. Adhezivi i zaptivne mase-klasifikacija. Sastav. Najvažniji adhezivi i zaptivne mase-cijanoakrilatni, silikonski i epoksi. Selekcija. Testiranje svojstava adheziva. Fizička i termička svojstva. Test jačine. Test loma. Specijalni testovi. Trajnost adhezivnih veza. Efekti niske i visoke temperature. Uticaj vlage, vode i hemikalija. Efekti kombinacije uticaja temperatura-vlaga-mehanički stres. Proizvodnja. Skladištenje. Aspekti zaštite životne okoline i sigurnost. Primena: aeronautika, avioindustrija, autoindustrija, građevinarstvo i elektroindustrija. Bioadhezija. Bioadhezivi. Adhezivi sa nanočesticama. Adhezija u medicini. Reciklaža i aspekti životne sredine.
      Sadržaj praktične nastave
      Literatura
      1. S. Tomić, Adhezivi, Interni materijal, Katedra za OHT, TMF, Beograd, 2013.
      2. L.F.M. da Silva, A. Ochsner, R.D. Adams (Eds.), Handbook of adhesion technology, Springer, 2011.
      3. K. Kendall (Ed.), Molecular Adhesion and Its Applications, Kluwer, 2004.
      4. A.V. Pocius, Adhesives, in Physical Properties of Polymers Handbook, J.E. Mark (Ed.), Springer, 2007., p 479-487.
      Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
      Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
      3 1
      Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, konsultacije
      Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
      Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
      Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
      Praktična nastava Usmeni ispit
      Projekti
      Kolokvijumi 10
      Seminari 20