Navigacija

14D160 - Polimerni biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Polimerni biomaterijali
Akronim 14D160
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa polimernim biomaterijalima, načinom dobijanja i testiranja, kao i najznačajnijim primenama ovih materijala u medicini, farmaciji i stomatologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o savremenim metodama dobijanja, svojstvima i primeni polimernih biomaterijala u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova, regeneraciji tkiva i organa i dizajniranju medicinskih naprava za primenu u medicini, farmaciji i stomatologiji. Na osnovu ovih znanja sposobni su da izvrše selekciju optimalnog polimernog biomaterijala i metode dobijanja naprave za željenu oblast primene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Polimerni biomaterijali-struktura, svojstva, karakterizacija, klasifikacija i primena polimernih biomaterijala. Klasifikacija medicinskih naprava. Metode testiranja polimernih biomaterijala. Najvažniji prirodni i sintetički polimerni biomaterijali. Biodegradabilnost i mehanizmi biodegradacije-polilaktidi i poliglikolidi. Polimerni biomaterijali osetljivi na delovanje stimulansa iz spoljašnje sredine-"inteligentni hidrogelovi". Hidrogelovi-strukturni i kinetički parametri, mehanička i difuziona svojstva. Hidrogelovi na bazi poli(2-hidroksietil (met)akrilata), hitozana i alginata. Hidrogelovi kao matrice za terapeutski aktivne jone metala u sistemima za kontrolisano otpuštanje. Polimerne nanočestice u kontrolisanom otpuštanju. Medicinske naprave za dermalno i transdermalno kontrolisano otpuštanje. Bioadhezija i mukoadhezija. Bioadhezivi u dermatologiji, hirurgiji i stomatologiji. Polimerni biomaterijali u regeneraciji tkiva. Antimikrobni polimerni biomaterijali. Biofunkcionalnost-biokompatibilnost i biološki odgovor tokom primene. Sterilizacija medicinskih naprava. Dizajn i regulativa medicinskih naprava.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Tomić, J. Filipović, Polimerni biomaterijali, Interni materijal Katedre za OHT, TMF, Beograd, 2013.
   2. S. Dimitriu, Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
   3. J.B. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 30