Navigacija

14MIMBMP - Biomedicinski polimerni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biomedicinski polimerni materijali
Akronim 14MIMBMP
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa biomedicinskim polimernim materijalima, načinom dobijanja i testiranja, kao i najznačajnijim primenama ovih materijala u medicini, farmaciji i stomatologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o načinima dobijanja, strukturom, svojstvima i mogućnostima primene biomedicinskih polimernih materijala u regeneraciji tkiva i organa, sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova i dizajniranju različitih medicinskih naprava. Na osnovu ovih znanja sposobni su da izvrše selekciju optimalnog biomedicinskog polimernog materijala i metode dobijanja naprava za željenu oblast primene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi o biomedicinskim polimernim materijalima. Klasifikacija prema poreklu, strukturi i primeni. Površinska svojstva i svojstva u masi. Uticaj hemijske strukture, molske mase, kristaliničnosti i mehaničkih svojstava polimera na oblast primene. Metode testiranja. Najvažniji prirodni i sintetički polimeri. Polimeri na bazi metakrilata dobijeni radijaciono indukovanom polimerizacijom za primenu u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova. Biomaterijali prirodnog porekla u regenerativnoj medicini. Polimeri za primenu u dermokozmetici, oftalmologiji, dentalnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Polimeri koji dolaze u kontakt sa krvi. Mikro- i nano-sistemi za kontrolisano otpuštanje lekova. „Inteligentni“ polimerni hidrogelovi osetljivi na promenu pH, temperature i biološke stimulanse. Adhezivi za medicinsku primenu. Bioadhezivni sistemi za transdermalno otpuštanje lekova. Obloge za tretman rana na bazi hidrogelova hitozana. Biodegradabilni polimeri za primenu u hirurgiji, regeneraciji tkiva. Antimikrobni polimeri. Biokompatibilnost i biološki odgovor tokom primene. Sterilizacija medicinskih naprava.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Tomić, J. Filipović, Biomedicinski polimerni materijali, Interni materijal Katedre za OHT, TMF, Beograd, 2013.
   2. S. Dimitriu (Ed.), Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
   3. J.B. Park, R.S. Lakes (Eds.), Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 30