Navigacija

14ZP107 - Osnovi primene računara

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi primene računara
Akronim 14ZP107
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se student osposobi da samostalno koristi računar za izvršenje osnovnih zadataka, kao što su: kreiranje dokumenata (seminarski radovi, diplomski, izveštaj sa vežbi), obradu podataka, sređivanje rezultata, crtanje dijagrama, izrada prezentacija, pretraživanje podataka na Internetu, primanje i slanje elektronske pošte.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da samostalno koriste personalni računar u svakodnevnom radu, i to za: kreiranje dokumenata, obradu podataka, sređivanje rezultata, crtanje dijagrama, izradu tabela, izradu prezentacija, pretraživanje podataka na Internetu i korišćenje elektronske pošte.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod
   Sadržaj praktične nastave Word (Rad sa tekstovima) ; Excel (Rad sa tabelama i dijagramima) ; PowerPoint (Izrada prezentacija) ; Korišćenje podataka sa Interneta i elektronske pošte.
   Literatura
   1. Klem,N., Praščević,N., Perin,N., Devetaković-Radojević, M., Uvod u primenu računara, Građevinski fakultet, Beograd 2000.
   2. Tom Bunzel, Microsoft Office 2010 - Kao od šale, CET, Beograd, 2010, ISBN: 978-86-7991-348-7
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0.1300000031789144 1.8699999491373698
   Metode izvođenja nastave Praktičan rad na računaru. Studenti rade dve samostalne vežbe pre polaganja završnog ispita.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 60 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari