Navigacija

14IIM44 - Principi izbora materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Principi izbora materijala
Akronim 14IIM44
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje principima izbora inženjerskih materijala za specifične namene definisane eksploatacionim uslovima. ; Izbor materijala je posledica otkaza komponente/konstrukcije, te mu se može prići sa aspekta poboljšanja / optimizacije postojećeg materijala ili razvoja novog materijala. U okviru ovog predmeta se razmatraju algoritam analize loma komponente/konstrukcije, te motivi i algoritam za donošenje odluke o razvoju/unapređenju postojećeg materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu eksploatacionih uslova potrebno je identifikovati kritične parametre eksploatacije i mikrostrukturu koja ispunjava zadate zahteve i izvršiti pravilno projektovanje-dimenzionisanje komponente/konstrukcije sa sigurnošću od pojave otkaza, uzimajući u obzir sve parametre (osobine materijala, težinu konstrukcije, cenu materijala, mogućnost i troškove izrade, troškove održavanja...)
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Odnos cene i raspoloživosti. ; Krutost. Hukov zakon. Modul elastičnosti. Sigurnost od prekomerne elastične deformacije – elastičnog otkaza. Primer izbora materijala. ; Zatezne osobine. Čvrstoća popuštanja; zatezna čvrstoća: Tvrdoća; Plastičnost. Sigurnost od pojave plastične deformacije, Primer izbora materijala. ; Lom materijala; Žilavost; zamor; kontaktni zamor. Sigurnost od pojave loma. Primer izbora materijala. ; Deformacija na povišenim temperaturama. Sigurnost od prekomerne plastične deformacije. Primer izbora materijala. ; Oksidacija; Korozija: Naponska korozija, Trenje: Abrazija: Habanje. Primer izbora materijala. ; Primeri izbora materijala za različite namene. ; Analiza loma komponenti i konstrukcija. Algoritam. Primeri. ;
   Sadržaj praktične nastave Izbor materijala sa sigurnošću od elastičnog otkaza. ; Izbor materijala sa sigurnošću od plastičnog popuštanja. ; Izbor materijala sa sigurnošću od krtog loma. ; Izbor materijala sa sigurnošću od zamornog loma. ; Izbor materijala sa sigurnošću od pojave deformacije na povišenim temperaturama. ; Izbor materijala za različite namene - primeri. ; Analiza loma. posmatranje prelomljljene površine. primeri
   Literatura
   1. J.A.Charles and F.A.A.Crane, Selection and Use of Engineering Materials, Butterworths, London (1984)
   2. Dj.Drobnjak, Izbor inženjerskih materijala, skripte, TMF, Beograd (1991)
   3. M.Ashby, K.Johns, MATERIALS AND DESIGN, Butterworth Heinemann, London (2002)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i laboratorijske vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30