Navigacija

doc. dr Dragomir Glišić

Docent
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 59

011/3303759
011/3303760
lokal 760
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 1. april 2019.

Predmeti

14DMI4 14DMI4 - Fizika loma
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IIM311 14IIM311 - Mehaničko ponašanje metalnih materijala
14IIM33 14IIM33 - Metode karakterizacije materijala
14IIM44 14IIM44 - Principi izbora materijala
14MIN499 14MIN499 - Principi analize loma
14MUFML 14MUFML - Uvod u fiziku i mehaniku loma
D102MI D102MI - Struktura i svojstva metalnih materijala
MIN212 MIN212 - Fizika čvrstoće i plastičnosti
MIN483 MIN483 - Izbor materijala i sigurnost konstrukcija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Karakterizacija raznorodnog zavarenog spoja legura aluminijuma 5083 i 2024 dobijenog postupkom zavarivanja trenjem alatom, Jovana Mandić, 24.09.2020.
  • Uticaj parametara zavarivanja na karakteristike zavarenog spoja legure aluminijuma 5083 dobijenog postupkom zavarivanja trenjem alatom, Maja Mladenović, 24.09.2020.
  • Uticaj režima otpuštanja na strukturu i mehanička svojstva niskolegiranog čelika za poboljšanje, Gvozden Jovanović, 20.09.2016.

Osnovne akademske studije

  • Dobijanje acikularnog ferita izotermalnim razlaganjem austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima za kovanje, Jovana Mandić, 20.09.2019.
  • Analiza loma rukavca valjka izrađenog od čelika za poboljšanje 42CrMo4, Maja Mladenović, 11.07.2019.
  • Rotaciono valjanje čelika za poboljšanje, Igor Jocić, 30.09.2017.
  • Uticaj temperature na rekristalizaciju Nb/V mikrolegiranog čelika, Stefan Nešić, 24.08.2017.
  • Kvantitativna metalografska analiza srednjeugljeničnih Ti-V mikrolegiranih čelika hlađenih na vazduhu sa različitih temperatura austenitizacije, Ivana Popović, 19.02.2016.
  • Određivanje kritičnog napona za lom cepanjem srednje ugljeničnog mikrolegiranog čelika primenom metode konačnih elemenata, Gvozden Jovanović, 18.02.2015.