Navigacija

MIN483 - Izbor materijala i sigurnost konstrukcija

Specifikacija predmeta
Naziv Izbor materijala i sigurnost konstrukcija
Akronim MIN483
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje principima izbora inženjerskih materijala za specifične namene definisane eksploatacionim uslovima. ; Izbor materijala je posledica otkaza komponente/konstrukcije, te mu se može prići sa aspekta poboljšanja / optimizacije postojećeg materijala ili razvoja novog materijala. U okviru ovog predmeta se razmatraju algoritam analize loma komponente/konstrukcije, te motivi i algoritam za donošenje odluke o razvoju/unapređenju postojećeg materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu eksploatacionih uslova potrebno je identifikovati kritične parametre eksploatacije i mikrostrukturu koja ispunjava zadate zahteve i izvršiti pravilno projektovanje-dimenzionisanje komponente/konstrukcije sa sigurnošću od pojave otkaza, uzimajući u obzir sve parametre (osobine materijala, težinu konstrukcije, cenu materijala, mogućnost i troškove izrade, troškove održavanja...)
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Odnos cene i raspoloživosti. ; Krutost. Hukov zakon. Modul elastičnosti. Sigurnost od prekomerne elastične deformacije – elastičnog otkaza. Primer izbora materijala. ; Zatezne osobine. Čvrstoća popuštanja; zatezna čvrstoća: Tvrdoća; Plastičnost. Sigurnost od pojave plastične deformacije, Primer izbora materijala. ; Lom materijala; Žilavost; zamor; kontaktni zamor. Sigurnost od pojave loma. Primer izbora materijala. ; Deformacija na povišenim temperaturama. Sigurnost od prekomerne plastične deformacije. Primer izbora materijala. ; Oksidacija; Korozija: Naponska korozija, Trenje: Abrazija: Habanje. Primer izbora materijala. ; Primeri izbora materijala za različite namene. ; Krutost konstrukcija. Zavarene konstrukcije. Primeri proračuna ; Analiza loma komponenti i konstrukcija. Algoritam. Primeri. ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. J.A.Charles and F.A.A.Crane, Selection and Use of Engineering Materials, Butterworths, London (1984)
  2. Dj.Drobnjak, Izbor inženjerskih materijala, skripte, TMF, Beograd (1991)
  3. M.Ashby, K.Johns, MATERIALS AND DESIGN, Butterworth Heinemann, London (2002)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20