Navigacija

14MIN499 - Principi analize loma

Specifikacija predmeta
Naziv Principi analize loma
Akronim 14MIN499
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Fizika čvrstoće i plastičnosti Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama procedure analize loma, kroz proučavanje mehanizama loma, procedure ispitivanja, interpretacije rezultata, donošenja zaključaka, kao i organizacije celokupne aktivnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osnovno inženjersko znanje o analizi loma: procedura, ispitivanje, interpretacija rezultata i organizacija aktivnosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lom u materijalima. Vrste loma. Faze loma. Mehanizam nastanka prskotine u različitim materijalima. Mehanizam i brzina rasta prskotine. Karakteristične pojave na površini preloma. Identifikacija vrste preloma. Kratak istorijski pregled razvoja mehanike loma kao naučne discipline. Nastanak havarija i lomova. Prskotine u materijalu. Organizacija ispitivanja loma.
  Sadržaj praktične nastave Identifikacija mehanizma loma analizom površine preloma korišćenjem svetlosnog i skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM). Primeri iz prakse.
  Literatura
  1. Daniel P. Dennies, How to Organize and Run a Failure Investigation, ASM International, 2005
  2. D.J.Wulpi, Understanding How Components Fail, ASM (1996)
  3. R.W. Hertzberg, Deformation and Fracture of Engineering Materials, Willey, 4th Ed., 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40