Navigacija

14DMI4 - Fizika loma

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika loma
Akronim 14DMI4
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa fizičkim osnovama mehanizama nastanka prskotine i njenog rasta u različitim materijalima koji dovode do otkaza konstrukcija, kao i uticaja mikroctrukture, termomehaničkog režima prerada, tehnologije spajanje, radna sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobljava za samostalnu kritičku analizu nastanka i rasta prkotine na osnovu posmatranja površine preloma i poznavanja uticaja strukture i procesnih parametara
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta se analiziraju različiti mehanizmi koji dovode do pojave loma u konstrukcijama i uticaj strukturnih (prisutni mikrokonstituenti, veličina zrna, vrsta, oblik, veličina i raspodela sekundarnih čestica i/ili uključaka), termomehaničkih parametara (temperatura, brzina deformacije, naprezanje), radne sredine (temperatura, koroziona sredina, ), načina izrade (kovano, valjano, presovano), načina spajanja na pojavu krtog loma, duktilnog loma, zamornog loma i statičke deformacije na povišenim temperaturama.
  Sadržaj praktične nastave Kandidati će ovladati tehnikama analize prelomljene površine, na stereo metalografskom mikroskopu i Skenirajućem elektronskom mikroskopu, sa ciljem osposobljavanja za samostalnu analizu loma.
  Literatura
  1. D.J.Wulpi, Understanding How Components Fail, ASM (1996)
  2. R.W.Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, J.Wiley&Son, (1996)
  3. D.P.Dennies, How to Organize and Run a Failure Investigation, ASM International (2005)
  4. ASM Metals Handbook Volume 11-Failure Analysis and Prevention, 2002
  5. ASM Metals Handbook Volume 11-Fractography, 1987
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40