Navigacija

14MUFML - Uvod u fiziku i mehaniku loma

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u fiziku i mehaniku loma
Akronim 14MUFML
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima fizike i mehanike loma, kroz proučavanje mehanizama loma koji mogu dovesti do otkaza delova i konstrukcija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osnovno inženjersko znanje o prevenciji nastanka loma u metalnim materijalima, na osnovu poznavanja mehanizma i mehanike loma
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lom u materijalima. Vrste loma. Faze loma. Mehanizam nastanka prskotine u različitim materijalima. Mehanizam i brzina rasta prskotine. Karakteristične pojave na površini preloma. Identifikacija vrste preloma. ; Kratak istorijski pregled razvoja mehanike loma kao naučne discipline. Nastanak havarija i lomova. Prsline u materijalu. Uticaj spoljnog opterećenja i geometrijskih faktora na otkaz nosivosti materijala. Ravno stanje napona i ravno stanje deformacije. Naponi i deformacije ispred vrha prskotine. Linearno-elastična mehanika loma (LEML). Parametri mehanike loma i kriterijumi loma materijala u LEML. Plastična deformacija ispred vrha prskotine. Elasto-plastična mehanika loma (EPML). Otvaranje vrha prskotine (CTOD) i otvaranje usta prsline (CMOD). J-integral; nezavisnost od putanje integracije. Stabilan rast prskotine. Kriva otpornosti prema rastu prskotine.
  Sadržaj praktične nastave Identifikacija mehanizma loma analizom površine preloma korišćenjem svetlosnog i skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM). Određivanje napona i deformacije ispred vrha prsline. Analitičko određivanje faktora intenziteta napona, otvaranje vrha prsline i konturnog J-integrala. Eksperimentalno određivanje parametara mehanike loma. Numerički postupci izračunavanja parametara mehanike loma. . Energija stvaranja i energija rasta prsline pri udarnom opterećenju
  Literatura
  1. D.J.Wulpi, Understanding How Components Fail, ASM (1996)
  2. D. Broek, Elementary Engineering Fracture Mechanics, Springer, 2nd Edition, 2002.
  3. T.L. Anderson, Fracture Mechanics: Fundametals and Applications, CRC Press, 3rd Ed., 2004
  4. R.W. Hertzberg, Deformation and Fracture of Engineering Materials, Willey, 4th Ed., 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40