Navigacija

14IIM413 - Termička obrada metalnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Termička obrada metalnih materijala
Akronim 14IIM413
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Za izlazak na ispit: položen ispit Metalni materijali Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Da se polazeći od specifičnosti faznih transformacija u metalnim materijalima na kojima baziraju pojedini vidovi termičke obrade omogući poznavanje osnovnih postupaka praktične termičke obrade metalnih materijala i sticanje znanja neophodnih za kontrolu mikrostrukture termički obrađenih komada u cilju obezbeđenja zahtevanih upotrebnih svojstava.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da izaberu postupak i parametre termičke obrade, koji će obezbediti postizanje zahtevanih svojstava različitih konstrukcionih delova, alata i zavarenih konstrukcija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa klasičnim i novim postupcima termičke obrade metalnih materijala kao što su odgrevanje, difuziono žarenje, heterogenizacija, rekristalizaciono žarenje, potpuno žarenje, meko žarenje, izotermalno žarenje, normalizacija, kaljenje sa i bez polimorfnog preobražaja, starenje i otpuštanje, sa posebnim osvrtom na postupke termohemijske obrade površinskih slojeva ilustrovano nizom primera.
   Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa procesnom opremom i zaštitom u pogonima termičke obrade, rešavanje konkretnih problema izvođenjem termičke obrade različitih konstrukcionih delova i kontrolom ostvarene mikrostrukture i svojstava.
   Literatura
   1. N. Vidojević, „Termička obrada metala“, TMF, Beograd, 1981.
   2. N. Novović-Simović, „Termička obrada legura obojenih metala“, Autorizovana skripta, 1991.
   3. Z. Cvijović, „ Specijalni postupci termičke obrade“, Autorizovana skripta, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, eksperimentalnih vežbi i posete pogonima termičke obrade.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari