Navigacija

14MMI1 - Struktura metalnih materijala - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura metalnih materijala - odabrana poglavlja
Akronim 14MMI1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti razumevanje teorije legiranja i fazne ravnoteže u višekomponentnim metalnim sistemima u cilju predviđanja mikrostrukture koja obezbeđuje svojstva metalnih materijala različite namene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da na osnovu poznavanja uticaja legirajućih elemenata na stvaranje faza određenog tipa i ravnotežnih dijagrama stanja višekomponentnih metalnih sistema predvide mikrostrukturu a time i upotrebna svojstva legura.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa strukturom legura, obrazovanjem čvrstih rastvora, intermedijatnih faza i jedinjenja, faktorima koji kontrolišu rastvorljivost u čvrstom stanju i stvaranje intermedijatnih faza, termodinamičkim osnovama faznih dijagrama, predstavljanjem fazne ravnoteže u složenim trokomponentnim i četvorokomponentnim metalnim sistemima, mikrostrukturom pojedinih višekomponentnih legura.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa razvojem mikrostrukture u trojnim, četvornim i višekomponentnim metalnim sistemima uz mikrostrukturnu analizu legura od tehničkog značaja.
  Literatura
  1. Z. Cvijović, „Teorija legiranja i fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima“, Autorizovana skripta, 2011.
  2. A. Prince, „Alloy Phase Equilibria“, Elsevier Publ., Amsterdam, 1966.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja i računskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari